Hjem Nyheter Globalt Antisemittismen øker med mer og høyere utdannelse

Antisemittismen øker med mer og høyere utdannelse

ANTISEMITTISME Flere tidligere undersøkelser kan ha etterlatt et inntrykk av at antisemittismen er mest utbredt blant lavt utdannede, gjerne hvite i rurale områder eller minoriteter i mer urbane områder. Ny forskning tyder imidlertid på at dette er basert på ønsketenkning og uvitenskapelige undersøkelsesmetoder.

Foto: Kurt Hoffman

Tidligere undersøkelser som har forsøkt å kartlegge hvor utbredt antisemittismen er i ulike grupper av samfunnet, der blant annet kriterier som utdannelse har vært brukt, har, om ikke entydig, vist tendenser til at lavt utdannede har gitt uttrykk for mest antisemittisme. «Antisemittisme» da som definert av spørsmålsstillerne. Ny forskning viser imidlertid at resultatene mest trolig må snus på hodet.

Spørreundersøkelser er utsatt for betydelige feilkilder, blant disse forutinntatte holdninger blant de som utformer undersøkelsen, noe som kan gjenspeiles i hvordan spørsmålene utformes. Sagt på en annen måte: man stiller spørsmål for å få bekreftet sine egne eller storsamfunnets meninger, eller oppdragsgivers uttalte eller ikke uttalte bestilling. Så også med antisemittisme. Høyt utdannede vil naturlig nok også umiddelbart oppfatte at spørsmålsstilleren forsøker å få et bekreftende svar på sine spørsmål, svar som vil være sosialt uakseptable. En person med høy utdannelse vil skjønne at et spørsmål som: «Jøder har for mye makt i det internasjonale finansmarkedet» har visse konnotasjoner som resonnerer dårlig blant mange, man svarer derfor på en måte man anser som ufarlig. 

For å unngå disse feilkildene har forskere nå valgt en strategi som de kaller «dobbel standard» hvor de har utformet spørsmålene der man alternerer å bruke jøder og ikke-jøder om hverandre, i samme eksempel. Således ser man at dess mer og høyere utdannelse respondentene hadde, desto tydeligere ble det forskerne omtalte som dobbeltstandarden. Man fremviste større antipati i eksempler med jøder, enn når disse ble byttet ut med andre raser eller folk. Forskjellen var på 10% mellom de med en eksamen fra college, sammenlignet med universitetsutdannede. I alt differensierte gruppene mellom 5% og 15% mellom jøder og ikke-jøder, i de doble eksemplene. 

To av forskerne er professorer ved Universitetet i Arkansas, mens den tredje har sin doktorgrad fra samme institusjon.