Hjem Nyheter Norge Åpner for utvisning av flere kriminelle flyktninger

Åpner for utvisning av flere kriminelle flyktninger

FREMMEDINVASJONEN Regjeringen har sendt ut et forslag på høring om at flyktninger som er dømt for grov kriminalitet i flere tilfeller skal kunne utvises.

Foto: Politiets utlendingsenhet.

Justis- og beredskapdepartementet fremla den 29. august et forslag som vil få betydning for personer som har flyktningestatus og oppholdstillatelse, men som for øyeblikket ikke risikerer forfølgelse i hjemlandet, og har blitt ilagt straff for en handling som kan straffes med 2 års fengsel eller mer. Disse vil etter den nye foreslåtte regelendringen kunne utvises uten at det treffes et forutgående vedtak om tilbakekall av flyktningestatus og oppholdstillatelse, slik praksis tidligere har vært.

Forslaget kommer i kjølvannet av en dom fra Borgarting lagmannsrett der en afghaner ble nektet utvist etter en knivstikking samt mishandling av en vekter. Afghaneren hadde status som flyktning på grunn av en blodfeide om hvem sin tur det var til å vanne et jorde. Lagmannsretten mente at de straffbare forholdene var å anse som uten betydning for vurderingen av opphør av flyktningestatus.

I henhold til flyktningekonvensjonen av 1951, hvis formål var å hindre «et spent forhold» mellom FNs medlemsstater, kan avtalepartene ikke utvise en flyktning til et land hvor han risikerer forfølgelse på visse grunnlag, med mindre han utgjør en sikkerhetstrussel mot landet han befinner seg i.

Med den foreslåtte paragrafen vil man tydeliggjøre at det ikke er et krav om at utlendingsmyndighetene treffer vedtak om opphør av flyktningestatus før utvisningsvedtak kan treffes, slik at det ikke er behov for en evaluering av hvorvidt endringene i situasjonen som grunngav flyktningestatusen er stabile og vesentlige.