Hjem Artikler Den kulturmarxistiske åndspesten brer om seg

Den kulturmarxistiske åndspesten brer om seg

KRONIKK Gjesteskribent bruker i denne artikkelen organisasjonen Grønn Ungdom og deres talsmann for å illustrere kulturmarxismens påvirkning på ungdommen og politikken.

åndsgift-460x266

Jeg har i mine to seneste kronikker, «Europas moralske forfall – en sammenligning» og «Fiaskoartisten kom ut av skapet – som kulturmarxist», forsøkt å belyse og illustrere på hvilken måte, og i hvilken abnorm utstrekning, den jødiske kulturmarxismen har infiltrert våre samfunn, vår kultur og mentalitet. Lik de foregående kronikkene bruker jeg også denne gang, aktuelle hendelser og nyheter, for å illustrere på hvilken måte og i hvilken grad den kulturmarxistiske åndspesten brer om seg i vårt samfunn.

Kulturmarxismen – hvis fremste mål er å oppløse, bryte ned, demoralisere og dekonstruere den hvite vestlige verden – fokuserer særskilt på å føre frem sine budskap gjennom kontroll og påvirkning av populærkulturen, den allmenne diskursen, massemedia, språket, samt skole- og utdanningsinstitusjoner.

Gjennom disse kanaler går den så til frontalangrep på de mest fundamentale og samfunnsbærende elementene i våre nasjoner. Som eksempler kan nevnes: rase, kultur, familie, religion/tro, kjønn og legning. Altså hva som utgjør ryggraden og bærebjelken i våre samfunn. For eksempler på slike angrep anbefaler jeg mine to seneste kronikker, som jeg har lenket til ovenfor.

Pride-2010-Mock-Sex-Acts-LG-460x269

Bevisst og ubevisst

Jeg vil påpeke at det i denne sammenhengen er viktig å skille på bevisste og ubevisste kulturmarxister. Hvor førstnevnte handler ut ifra ideologisk overbevisning, handler sistnevnte ubevisst ut ifra førstnevntes påvirkning.

Et glimrende eksempel på sistnevnte, samt kulturmarxistenes påvirkning og kontroll over populærkulturen, er artisten Tooji Keshtkar som jeg omtalte i artikkelen «Fiaskoartisten kom ut av skapet – som kulturmarxist». Man kan med største sannsynlighet anta at Tooji ikke har noen form for ideologisk overbevisning bak det han gjør, men at han snarere svømmer med i den politisk korrekte strømmen i jaget etter profitt, og derigjennom ubevisst løper kulturmarxistenes ærende.

maxresdefault3-460x259

Et annet eksempel som illustrerer kulturmarxismens påvirkning og kontroll i politikken og blant ungdommen, snublet jeg over ved en tilfeldighet da jeg skummet igjennom Aftenposten tidligere i uken. Dette i form av et leserinnlegg fra den 19 år gamle Anna Kvam.

Miljøpartimedlem – mot naturen

Kvam er talsmann for Grønn Ungdom, Miljøpartiet De Grønnes ungdomsorganisasjon, og tar i artikkelen til orde for en utstrakt bruk av det kjønnsnøytrale ordet «hen». Kvam hevder kjønn ikke bare er biologisk betinget, og anser at de nåværende sosiale strukturene diskriminerer mot mennesker som hverken anser seg som mann eller kvinne.

wurst

For å illustrere den offentlige diskrimineringen nevner hun blant annet de «intolerante» dame- og herretoalettene, som da ekskluderer såkalte transpersoner. Ifølge henne så ville det vært fordelaktig å tilføye et «kjønnsnøytralt pronomen» slik at «språket gjenspeiler virkeligheten bedre».

I egenskap av talsmann for Grønn Ungdom oppfordrer Kvam til at samtlige offentlige dokumenter heretter skal bruke ordet hen, og at alle som «leser og snakker», gjør det samme. Hele hennes leserinnlegg kan leses HER.

Kvinnedaggrafikkblåhvit-670x350-460x240

Folkefiendtlig politikk – vedtatt på landsmøte

Kvams leserinnlegg i Aftenposten følger den samme politiske linje som Grønn Ungdom slo fast på sitt landsmøte på kvinnedagen, den 8. mars, i år. I dokumentet «Likestillingspolitisk plattform for Grønn Ungdom, 2015–2017» fremkommer følgende absurde målsetninger – som ikke kan beskrives som noe annet enn renspikket kulturmarxisme. Leserne kan også merke seg at Sosialistisk Venstrepartis (SV) ungdomsorganisasjon, Sosialistisk Ungdom (SU), vedtok lignende, dog ikke så utsvevende og absurd, politikk på sitt årsmøte i mars. Les mer om SUs forslag HER.

Bekjempe tradisjonelle kjønnsroller

Ifølge Grønn Ungdom så er det problematisk at barns oppvekst, i barnehage og skole, preges av «kjønnsroller», og at det skapes «ulike idealer for ulike kjønn». For å bekjempe tradisjonelle kjønnsroller og ideal ønsker de blant annet å opprette et nasjonalt kompetansesenter for såkalt normkritikk og at dette skal inngå i læreplanen til «alle som jobber med barn». De ønsker også å kvotere inn lærere og pedagoger fra «underrepresenterte kjønn», hvor blant annet såkalte transpersoner inngår.

family out side of house

LHBT-propaganda i skolen

De ønsker videre at seksualundervisningen skal «bryte ned tabuer» og inkludere «sex mellom likekjønnede». Seksualundervisningen skal så klart være «normkritisk».

Bekjempe ekteskapet og kjernefamilien

For å bekjempe ekteskapsinstitusjonen og den tradisjonelle kjernefamilien ønsker organisasjonen å fjerne særrettigheter for samboer- og ektepar. Deriblant fjerne skatteletten ektepar mottar, som gjør det lettere for mødre å være hjemme med barna. De vil også motarbeide alle forsøk på å innskjerpe abortloven.

image5-460x221

LHBT-propaganda inn i helsevesenet

De ønsker å opprette en sertifiseringsordning for LHBT-tematikk som helsevesenet skal måtte gå igjennom. LHBT er en samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, og organisasjonen. De ønsker naturligvis også at LHBT-tematikk og normkritikk skal inngå i helseutdanningen.

Øvrig folkefiendtlig politikk

De vil tillate homoseksuelle menn å være blodgivere. De vil innføre et tredje juridisk kjønn, samt fjerne dagens kjønnsinndelte personnummere, og så klart ta i bruk det kjønnsnøytrale ordet «hen» i alle offentlige dokumenter. Og sist, men ikke minst, så ønsker de naturligvis at Norge skal bli et «fristed» for asylsøkere som påstår å flykte fra sitt hjemland på grunn av sin seksuelle legning.

Relevansen til miljø?

Når man tar i betraktning at dette er ungdomsorganisasjonen til et miljøparti, så kan man jo ikke annet enn å undre over hvilken relevans dette har til miljø, med mindre deres intensjon er å skape et dårlig livsmiljø for det norske folk, samt sikre dets undergang. Ja, i så fall så traff de spikeren på hodet.

Kilde:
Talsperson for Grønn Ungdom oppfordrer alle til å bruke «hen»