Hjem Artikler Den nevrovitenskapelige basisen for «liberal»

Den nevrovitenskapelige basisen for «liberal»

VITENSKAP For de fleste av oss så vil det nok ikke komme som noen overraskelse at personlighetstrekk, ideologisk ståsted, mental helse, oppfatning og vurdering av omgivelsene og moralsk utøvelse henger sammen på en måte. Vi har bare ikke helt forstått på hvilken basis denne korrelasjonen hviler og hvor disse linjene oppstår. Til tross for tilsynelatende ulik grad av biologisk determinisme involvert i de ulike faktorene viser det seg at alt kan spores tilbake til nevrobiologien, det er med andre ord hardvitenskaplig.

Medial orbitofrontal cortex og posterior frontal cortex utgjør frontallappene og ligger ved siden av hverandre i hjernen, og er nøye forbundet. I den førstnevnte oppstår mentale lidelser, som depresjon, og her utvikles lav selvtillit og dårlig selvbilde (spesielt utbredt blant kvinner) noe som i sin tur fører til selvmordstanker, selvdestruktiv atferd og, for kvinnene, ingen ønske om eget avkom. Paradoksalt nok, tilsynelatende, så er det samtidig her evnen til å vurdere skjønnhet ligger. Posterior frontal cortex på sin side regulerer blant annet styrken på etnosentrisme (forsvar av inn-gruppen) og grad av religiøsitet. Flere vitenskapelige studier (blant annet her, her, her og her) viser nå at disse to hjerneområdene, frontallappene, påvirker hverandre gjensidig og samhandler i så stor grad at det egentlig ikke gir mening å snakke om to separate enheter.

Vi vet fra før at mentale lidelser i betydelig grad er mer utbredt blant venstreradikale og at evnen til å sette pris på blant annet klassisk arkitektur, eller skjønnhet generelt, er betinget nevrobiologisk. Det studiene viser er at alle disse faktorene er direkte korrelert med hverandre: styrken på etnosentrisme samsvarer med styrken på religiøsitet, samsvarer med evnen til å anerkjenne og erfare skjønnhet, samsvarer omvendt med styrken på mentale lidelser, samsvarer med selvbilde. Eks.: har du sterk depresjon vil du ha dårlig selvbilde, vil du ha lite omsorg for din egen inngruppe, vil du ha liten higen for religiøsitet, vil du ha liten evne til å anerkjenne og erfare skjønnhet, vil du ha dårligere helse generelt og kortere livsløp.

Grunnen til dette er evolusjonsmessig. Ved naturlig seleksjon har naturen favorisert de som var etnosentriske, tilbøyelige for religiøsitet og evnet å se skjønnhet og omgi seg med dette. Disse fikk flere avkom, levde lengre og beskyttet og forsvarte medlemmer av sin inngruppe. De hadde et lysere utsyn på tilværelsen, søkte verdier over og bakenfor det verdslige og hadde et perspektiv som strekte seg lengre og over sin egen person og livslengde. Livet var komplett og hadde en mening. Lav etnosentrisme, ingen ønske om eget avkom og svak religiøsitet derimot er et resultat av en mentalt og fysisk mutasjon, det er genetisk betinget gjennom celledeling som har gått veldig galt (som når kreft oppstår i en organisme). Sistnevnte kategori vil samtidig være veldig fokusert på seg selv og sin person og dermed inneha en tilbøyelighet til å projisere sin individuelle elendighet til og på sine omgivelser.

Omgi deg derfor med skjønnhet, ha omsorg for ditt folk, erkjenn at det er noe større enn deg selv og la det guddommelige ha en plass i ditt liv. Din tilværelse, dine omgivelser og din arv vil formes og bli bestemt av dette. Dette også i en erkjennelse av at dine fienders holdninger og handlinger er et utslag av evolusjonær og genetisk degenerering, de hater seg selv og projiserer dette på verden for øvrig. De er stygge på innsiden, like ofte som på utsiden, føler seg truet av skjønnhet og i sin narsissistiske natur streber for det stygge også for resten av oss. Det er de som naturen selv har forkastet og støtt fra seg, det er de som utgjør anomaliteten, det livs- og menneskefiendtlige.