Hjem Nasjonal kamp En nordisk front

En nordisk front

MOTSTANDSBEVEGELSEN Denne artikkelen tar opp deler av de nordiske folkenes historie og Motstandsbevegelsens arbeide for nordisk enighet i fremtiden.

En-nordisk-front-640x302

Den Nordiske Motstandsbevegelsen er i dag organisert i Finland, Sverige, Norge og Danmark. I Den nordiske motstandsbevegelsen kjemper nordiske menn og kvinner sammen mot den fiende som forsøker å ødelegge våre land. Motstandsbevegelsen utgjør en front av nordiske aktivister som har forstått at de nordiske folkenes enighet er det eneste som kan gjøre oss sterke og selvstendige.

En felles historie
Det finske og det svenske folket har en lang felles historie. Vi har kjempet sammen i mange kriger. Den delen av Sverige der jeg har mitt hjem har siden middelalderen vært befolket av finner. Her ryddet de skog, bygde sine gårder og arbeidet i skog- og gruvenæringen. Deres etterkommere har i dag svenske navn og snakker svensk. Kanskje mange av de ikke engang vet at deres forfedre en gang kom fra Finland. Slik er det mange steder i Sverige, en betydelig del av av befolkningen har finske røtter. På samme måte er det mange som har svenske røtter i Finland.

Fra et historisk perspektiv er forholdet mellom svensker og nordmenn og dansker litt mer komplisert. Sverige (og Finland) har mange ganger vært i krig med Danmark og Norge, men det har nå gått to hundre år siden forrige krig.

Konflikter, urett og svik i historien kan selv i dag bidra til å skape splittelse mellom de nordiske folkene. Et av disse svik var at Sverige ikke kom til Finlands unnsetning når de var i krig med Sovjetunionen. Et annet, at Sverige forholdt seg nøytrale da Danmark og Norge ble okkupert av Tyskland.

Enkelte spør seg selv naturligvis: Om vi ikke hjalp hverandre da, hvorfor skal vi hjelpe hverandre i dag? Minnene av svik og konflikter får dog ikke hindre oss fra å kjempe sammen i dag. Når alt kommer til alt var det de daværende demokratiske regimenes svakhet og splittelse som gjorde at Sovjet kunne angripe Finland og at Tyskland følte seg tvunget til å okkupere Danmark og Norge for å sikre den nordiske fronten. Det var Nordens splittelse og militære svakhet som forårsaket den tidens ulykke. Hadde vi allerede da vært forente og rustede, hadde situasjonen vært en annen. Så vi ser at vi allerede på den tiden hadde alt å vinne på et forent Norden, og det er denne innsikt vi skal ha som rettesnor i vår pågående kamp for fremtiden.

Uenighet og splittelse
Uenigheten i Norden, det demokratiske systemets svakhet og brist på visjoner har tvunget våre folk å føye seg etter stormaktene. Nordens fiender har hatt alt å vinne på å holde Norden splittet for å så spre budskapet at våre respektive land er for små og for svake til å stå alene og at vi derfor må bli del av sterkere ikke-nordiske makter. Med splittelse- og svakhetspolitikk har man fått vårt folk til å frivillig gi opp sin selvstendighet og gå med i EU, bøye seg for sovjetiske krav, søkt støtte hos USA og blitt satelittstater av NATO.

Det nåværende politiske systemet og våre korrupte politikere har ledet oss hit. Det har skapt en situasjon der våre folk holder på å oppløses og masseinnvandringen skyller uforstyrret inn over våre grenser. Denne politikk graver de nordiske folkenes grav. Deler av Sverige er allerede ødelagt og resten av Norden ligger bare noen steg etter. Vi må ta lærdom av fortiden for å sikre fremtiden.

Nå gjelder det å kjempe for Nordens overlevelse. Vi må hevde vår rett og kjempe for vår rases overlevelse – i en verden som domineres av flerkulturelle stormakter. Om vi vil styrke vår egen skjebne må vi gå sammen og kjempe hardt for å befri oss og bygge opp en forent og sterk nordisk stat. Splittede kommer alle vår land å forbli slavestater under stormaktene og sakte, men sikkert å svinne hen. Det eneste intelligente og rasjonelle å gjøre i en slik situasjon, når alt står på spill, er å gå sammen for å felles og koordinert kjempe for frihet og overlevelse.

fire-sverd-tyr-640x424

Nasjonalsosialisme
Nasjonalister i de nordiske landene har ikke på alvor ført frem idéen om et forent Norden. Her har nasjonalismen, med sin rot i hvert folks historie og minner om urett og så videre, vært noe som har hindret oss fra å komme til den eneste vettige slutningen og konsekvent agere deretter.

Motstandsbevegelsen er en nasjonalsosialistisk organisasjon. Organisasjonen kan sies ha sine røtter i nasjonalismen og sosialismen, men at Motstandsbevegelsen har sine røtter i nasjonalismen innebærer ikke at bevegelsen forfekter de eksisterende nasjonalstatene i Norden. Den nasjonale tanken Motstandsbevegelsen står for skal ikke sammenlignes med borgerlig nasjonalisme. Ikke heller, skal sosialismen Motstandsbevegelsen står for sammenlignes med marxisme.

De nordiske folkenes historie er for oss ikke en historie om konger og annet herskap, men i stedet det arbeidene folkets kamp for tilværelsen, for frihet og for utvikling gjennom historien. Nasjonalsosialismen ser nasjonen og dets ressurser som folkets felles eiendom. En arbeider har ingen grunn plikt til å være lojal mot en nasjon som utnytter ham og fordeler nasjonens ressurser urettferdig. For oss har klassekampen gjennom historien blitt ført først og fremst ovenifra og ned. Det har vært den rike som har utnyttet den fattige. Folket har organisert seg og reist seg opp imot denne undertrykkelse. En hyklerisk borgerlig nasjonalisme, som historisk har vernet de rike klassenes interesser og forsvart kristendommen, har sterkt bidratt til at arbeiderklassen har blitt fordrevet fra den nasjonale tanken og forkastet lojaliteten til sitt folk og gitt sin støtte til marxismen.

Den borgerlige nasjonalismen holder fast ved tanken om nasjonalstaten og vegrer tilpasse seg etter nye forhold eller sette opp nye mål. Den er reaksjonær og savner visjoner. Det er helt feil vei å forsøke å gå tilbake eller bare holde på det vi allerede har. Vi må i stedet våge å gå forover. Vi må ta initiativet og begynne å angripe!

SONY DSC
SONY DSC

Den nordiske motstandsbevegelsen
Å organisere seg over landegrensene har sine utfordringer, men om vi ikke kan overvinne disse vanskelighetene og se mot det vi har til felles, så har ikke våre folk mye til fremtid. Vi må allerede nå i det små, skape det forente og sterke Norden vi senere skal skape i det store.

Men til tross for vanskelighetene overveier fordelene ulempene. En av disse fordeler er den nødvendige skapelsen av en ny visjon, troen på og kampen for et Norden født på ny og forent. Vi kan få mennesker til å forestille seg styrken i vår visjon og gi nytt håp og ny kampvilje. Vår kamp for et forent Norden bringer også våre folk nærmere hverandre i en vanskelig tid og vi kan lettere se hvor mye vi har til felles. Vi gir hverandre styrke.

Selv i det lille ser vi allerede store fordeler. Samarbeidet over grensene gir Den nordiske motstandsbevegelsen tilgang til et stort antall kompetente aktivister. Vi kan for eksempel fordele arbeidsoppgaver innen spesialområder på tvers av landegrensene.

Selv om de nordiske landene har veldig mye til felles eksisterer det en del historiske, kulturelle, politiske og økonomiske ulikheter. Hvert land har sine særegenheter, derfor går vi ikke nøyaktig frem på samme måte, men tilpasser oss etter de vilkår som eksisterer i hvert land. Ånden og målet forblir dog det samme.

Så kamerater, tillat aldri noen å splitte oss. Vi må holde sammen uansett hva som hender. La oss lære av fortidens feil. Enighet gir styrke og er vår eneste vei til seier og frihet. Uten enighet i tanke og handling har verken det finske, svenske, norske eller danske folket noen fremtid.

Den nordiske motstandsbevegelsen praktiserer det budskapet vi taler. Hos oss er Norden allerede forent og sterkt!

Alt for Norden!