Hjem Nyheter Norden Etter homovoldtektene: RFSL Stockholm er i krise, nektes bidrag og klassifiseres som...

Etter homovoldtektene: RFSL Stockholm er i krise, nektes bidrag og klassifiseres som udemokratisk

HOMOLOBBYEN Likestillingsmyndigheten i Sverige nekter nå RFSL Stockholm statsstøtte, men RFSL har klaget på vedtaket og vil ha bidrag for å kunne forske på hvordan man skal få lesbiske kvinner til å bli mindre usunne.

RFSL Stockholm søkte den 23. mars i år om å få statsstøtte for et likestillingsprosjekt. RFSL ville bruke pengene for å finansiere et prosjekt som tok sikte på å «bidra til oppnåelse av [det] likestillingspolitiske delmålet ’likestilt helse’ gjennom å undersøke behovene for pleieinnsatser for kvinner som har sex med kvinner». Dette ettersom lesbiske ifølge RFSL er «en gruppe med dokumentert dårligere helse (mer psykisk sykdom og større misbruk av tobakk, alkohol og narkotika) enn den generelle befolkningen».

Likestillingsmyndigheten vedtok dog den 15. juni å nekte foreningen bidrag til prosjektet med henvisning til at RFSL Stockholm tidligere hadde Pablo Leiva Salinas (57) ansatt som «migrasjonskonsulent» og at denne begikk homovoldtekter og seksuell trakassering mot fire ulike LHBT-innvandrere som søkte hjelp hos RFSL i 2018 og 2019.

En udemokratisk organisasjon i krise

Nordfront har lest myndighetens vedtak, som inneholder to begrunnelser for avslaget, som begge baserer seg på voldtektsskandalen. Den første er at RFSL Stockholm fremdeles anses å befinne seg i en organisatorisk krise etter skandalen og ikke kan gjennomføre prosjektet. Myndigheten skriver:

Av dom i Stockholm tingrett fremgår det at de seksuallovbruddene den tidligere ansatte ble domfelt for ble begått innenfor rammen for den virksomhet RFSL Stockholm har bedrevet i 2019. Utifra organisasjonens årsmelding for 2020 og årsmøteprotokoll for 2021 fremgår det at organisasjonen har iverksatt tiltak for å håndtere disse alvorlige hendelsene. Den totale vurderingen av de underlag organisasjonen har levert er dog at prosjektet ikke har de organisatoriske forutsetninger som kreves for å nå de målene som er satt opp for prosjektet grunnet tilstanden organisasjonen befinner seg i.

Den andre begrunnelsen er at Likestillingsmyndigheten stiller spørsmål ved hvorvidt RFSL Stockholm er å betrakte som en demokratisk organisasjon, da det innenfor organisasjonen har forekommet grove overgrep mot enkelte individer. Om dette skriver myndigheten følgende:

Den enkeltes rett til kroppslig integritet og personlig frihet, dvs. vern mot fysiske og psykiske angrep, er grunnleggende i et demokratisk samfunn. […]

Det anføres i SOU 2019:35 Demokrativilkår for bidrag til sivilsamfunnet at en organisasjon som motvirker eller strider mot samfunnets grunnleggende verdivurderinger ikke skal finansieres med allmenne midler. Det offentlige er altså pålagt et positivt arbeid for at demokratiets idéer blir veiledende innenfor alle samfunnets områder, for at alle mennesker skal kunne oppnå delaktighet og jevnbyrdighet i samfunnet, for at barns rett ivaretas, samt motvirke diskriminering av mennesker. Statlige bidrag skal ikke gis til virksomheter som står i strid med de verdivurderinger som det offentlige skal arbeide for og verne. […]

Av dom i Stockholm tingrett fremgår det at de seksuallovbruddene den tidligere ansatte er domfelt for ble begått innenfor rammen for den virksomhet RFSL Stockholm har bedrevet i 2019. De fornærmede har oppsøkt den tidligere ansatte i egenskap av sakkyndig hos organisasjonen for å få råd og støtte i sin asylprosess. Lovbruddene er begått i organisasjonens lokaler og innenfor rammen for den virksomhet den ansatte hadde ansvaret for.

På bakgrunn av det som ble redegjort for ovenfor vurderer myndigheten at deler av virksomheten i organisasjonen i 2019 har stridet mot grunnleggende prinsipper i et demokratisk samfunn. Videre har myndigheten ovenfor vurdert at prosjektet ikke har forutsetninger for å nå de målene som ble satt opp for prosjektet.

Med støtte i disse to resonnementene avslo myndigheten RFSL Stockholms søknad om bidrag.

RFSL klager

Carina Abréu, som er avdelingssjef hos Likestillingsmyndigheten undertegnet avslagsvedtaket og meddelte overfor RFSL at denne typen vedtak ikke er mulig å klage på. På tross av dette har RFSL Stockholm levert inn en klage til Forvaltningsretten i Göteborg i forrige uke.

I klagen mener RFSL at klageforbudet skal tilsidesettes med støtte fra Europakonvensjonen og at «statsbidraget skal […] anses som en rettighet av sivil karakter». Videre krever RFSL Stockholm å få ta del i Likestillingsmyndighetens «veiledende skriv som ligger til grunn for […] vurdering av hvem som bevilges bidrag», samt at foreningen skal få fullføre sin argumentasjon i saken.

Forvaltningsretten i Göteborg har ennå ikke tatt stilling til klagen, men Nordfront følger saken og kommer tilbake når det finnes noe å rapportere.

Les også:
Stor homseliste med hundretalls asylsøkere funnet hos RFSL
RFSU oppfordrer til seksuelle overgrep mot barn!
Flere LHBTP-profiler i Sverige med Pride-forbindelser er tidligere dømt for pedofili