Hjem Nasjonal kamp Finsk politi: «Ytringsfriheten gjelder ikke for nasjonalsosialister»

Finsk politi: «Ytringsfriheten gjelder ikke for nasjonalsosialister»

0

MOTSTANDSBEVEGELSEN Det finske politiet overleverte for noen uker siden en begjæring til Birkaland tingrett om å forby Den nordiske motstandsbevegelsens virksomhet i Finland. Innholdet i begjæringen tyder på at det finske politiet holder på å bli enda mer politisert.

Som juridisk representant for sitt forsøk på å forby Den nordiske motstandsbevegelsen har det finske politiet valgt advokat Markku Fredman, som også har underskrevet begjæringen som ble overlevert til Birkaland tingrett. Finske Wikipedia skriver følgende om Fredman:

Fredman er kjent som en menneskerettsaktivist og for sitt forsvar av forskjellige minoriteter. Han er en av grunnleggerne av Pakolaisneuvonta ry (Flyktningrådgivning) og var deres første styreleder.

Ironisk nok har Fredman skrevet sin master-avhandling om emnet «ytringsfrihet», som han nå gjør sitt beste for å ødelegge.

Til den kommende rettssaken har Antti Niemi, Antti Lehto, Otto Rutanen, Paavo Laitinen, Tomi Tiihonen og Jesse Torniainen blitt kalt for å føre organisasjonens sak. Politiet vil oppløse Den nordiske motstandsbevegelsen, samt foreningen Pohjoinen Perinne (som publiserer den antisionistiske og innvandringskritiske avisen Magneettimedia, red. anm.). Bakgrunnen er ifølge politiet at: «Den nordiske motstandsbevegelsen bryter vesentlig mot loven eller mot god skikk.»

Akkurat hva menes med dette? Saksdokumentene er på 37 sider og inneholder våre virksomhetsformer, som det politiske politiet mener enten er «mot god skikk» eller såpass «lovløse» at hele organisasjonen må oppløses. Som dere snart vil se kan «mot god skikk» i praksis bety hva som helst – altså er i prinsipp alle registrerte eller uregistrerte organisasjoner som kritiserer den nåværende regjeringen i fare. I stevnelsen kommenteres «god skikk» slik:

I den juridiske litteraturen har man konstatert at man ikke eksakt kan definere hva det innebærer å være imot god skikk, men det får sitt innhold fra tidens retts- og moralbegreper. […] Man har utelatt å registrere organisasjoner som har hatt rasistiske navn, ettersom de har vært ansett være imot god skikk.

Hvis organisasjonens formål altså står i strid med «tidens retts- og moralbegreper» kan man oppløse organisasjonen. Hvem eller hva bestemmer tidens moralbegreper? Finlands regjering? Understreker ikke den politiske eliten overalt at vi lever i et «flerkulturelt samfunn med forskjellige verdier», hvor det ikke kan finnes noe felles moralbegreper?

Den nordiske motstandsbevegelsens navn er knapt «rasistisk», så det overstående sitatet handler ikke om organisasjonen. Deretter er ikke organisasjonen registrert (og har heller ikke noensinne forsøkt å bli registrert), selv om det i sitatet står om å unngå å registrere, ikke å oppløse.

Akkurat det at man gjentatte ganger henviser til «mot god skikk» gjør denne stevnelsen politisk. Definisjonen av «mot god skikk» er aldri objektiv, men gjennom domstolens behandling av saken soper man sammen en passende samfunns- og rettslig norm.

Hvis domstolen for eksempel mener at en nærmere granskning av «holocaust» er «mot god skikk» så kan man bruke det for å oppløse organisasjonen, selv om holocaust-revisjonisme ikke er ulovlig i Finland. Med hjelp av samme smutthull kan eliten i fremtiden forby hvilken «uønsket» politisk gruppe som helst, selv om organisasjonens virksomhet er lovlig.

Motstandsbevegelsen er ikke en «rasistisk» organisasjon og det er ikke kriminelt å forsvare sitt land.

I tiltalen nevnes også «rasediskrimineringslovene», som politiet forsøker å bruker som brekkjern mot innvandringskritiske organisasjoner.

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1976 (SopS 8/1976) er siden den trådte i kraft likestilt med loven. Av dens direktiv er det i dette tilfellet mest relevant med artikkel 20 del 2, ifølge hvilken all promotering av nasjonalistisk, rasemessig eller religiøst hat som innebærer oppmuntring til diskriminering, fiendtlighet eller vold må forbys.

Det politiserte finske politiet velger i begjæringen å beskrive Motstandsbevegelsen på følgende måte:

Formålet med Den nordiske motstandsbevegelsens virksomhet kan fastslås i de standpunkter som har blitt publisert på deres nettside vastarinta.com. I sine mål argumenterer NMR for en aggressiv politikk. Organisasjonen «tar avstand fra det borgerlige samfunnet» og skal «beskytte finnene fra den korrupte regjeringen». Organisasjonen vil bygge opp et nasjonalistisk styre gjennom «kompromissløs politisk kamp» og «returnere til et tradisjonelt og mer autoritært samfunn». De vil forlate EU selv om det skulle innebære «en uunngåelig krig».

Så ifølge politiet er det på noen måte galt å ta avstand fra det borgerlige samfunnet eller å ville beskytte finnene mot regjerings urettferdige politikk? Det hadde selvfølgelig vært interessant å få vite akkurat hva som er problemet med disse standpunktene, eller på hvilken måte det strider mot «god skikk».

Å ta avstand fra det borgerlige samfunnet og istedet forsøke å bygge et samfunn basert på folkefellesskap er ifølge det finske politiet mot «god skikk».
Å ta avstand fra det borgerlige samfunnet og i stedet forsøke å bygge et samfunn basert på folkefellesskap er ifølge det finske politiet mot «god skikk».

Det siste punktet i politiets beskrivelse av Motstandsbevegelsen er ekstra interessant og løgnaktig. Den henviser til vår artikkel «Kort om våre mål». I artikkelen skrives det om å forsvare landet hvis EU skulle true med militær intervensjon i en situasjon der Finland skulle forlate unionen. Forsøker politiet å hevde at frie nasjoner ikke har rett til å forsvare seg hvis de blir angrepet? Artikkelen det er snakk om kan leses i sin helhet på finsk HER.

Avsnittet det refereres til lyder som følger:

6. Gå ut av EU

Det frie Finlands regjering skal umiddelbart gå ut av EU. Hvis Brussels korrupte makthavere ikke aksepterer dette, men truer med militær intervensjon bør et fritt Finland forsvare seg med alle tilgjengelige midler. Hvis den kommende krigen viser seg å være uunngåelig for å beskytte Nordens frihet, da får det bli slik, for bare den som er beredt på store offer er i stand til å forsvare sin frihet.

Hvorfor har politiet et behov av å forvrenge tekster og lyve for allmennheten? Hva tror politiet at de vil oppnå, når de lyver om EU-kritiske organisasjoners virksomhet? Er EU-føderasjonen mer verdt for politiet enn objektivitet og sannhet? Alle og enhver forstår jo at det i vår artikkel er snakk om forsvarstiltak, ikke om å starte krig.

Rase og parlamentarisme

Også fra den alternative avisen Vastamedias tekster har det blitt plukket til begjæringen. Ifølge politiet inneholder følgende sitat materiale som innebærer at Motstandsbevegelsen må forbys.

Når man begynner å presisere demokratibegrepets forutinntatte antakelser innser man snart at det i praksis er et tomt ord. […] Hvor forsvant folkestyret? […] Pohjoinen Perinne ry besluttet å utgi denne Vastamedia-publikasjonen, som ble finansiert av frivillige donasjoner, i samarbeid med uavhengige medier. […] EU har gjort det klart at vi ikke kan forhindre katastrofen med parlamentariske midler. Man må altså stole på andre midler for å opplyse og påvirke befolkningen.

Hva er galt med sitatet og hvordan er det ulovlig eller «mot god skikk»? Hva er galt med utenomparlamentarisk opplysningsarbeid og opinionsdannelse? Er problemet at organisasjonen i Finland enn så lenge ikke tar del i partipolitikken?

Utenomparlamentarisk opplysningsarbeid er ifølge det finske politiet mot «god skikk».
Utenomparlamentarisk opplysningsarbeid er ifølge det finske politiet mot «god skikk».

Er det feil å konstatere at dagens «demokrati» ikke er annet enn en illusjon?

Også konstatering av rasemessige forskjeller virker å være problematisk ifølge politiet:

Felles for de forskjellige tekstene er at de løfter frem raselæren samt trusselen fra utlendinger, av særskilt annen rase, mot de nordiske samfunnene. Organisasjonen sier at deres mål er å deportere de rasefremmede.

Erkjennelse av «raselæren» eller rasemessige forskjeller baserer seg ganske enkelt på biologien.

Kansallinen Vastarinta har publisert flere artikler som omhandler emnet mer inngående. I tillegg selger vi (Kadulle.com) de to første delene av David Dukes «My Awakening» i finsk oversettelse, hvor raseforskjellene forklares ytterst detaljert. Alle tekster, samt Dukes bok, inneholder lange lister med kildehenvisninger. Politiet er dog ikke interessert i våre argumenter, kun at den nåværende regjeringen mener at det er tabu å snakke om raseforskjeller.

Når Motstandsbevegelsen snakker om raseforskjeller kategoriserer vi ikke forskjellige raser utifra at noen skulle være bedre eller mer verdt enn andre. De arvelige forskjellene mellom rasene er dog et faktum som man ikke kan fornekte. Derfor har politiet heller ikke forsøkt å tilbakevise våre argumenter. I Europa finnes det allerede områder hvor urbefolkningen er i minoritet. Er det ifølge politiet galt at vi ikke vil at samme skjebne skal ramme Finland? Ifølge oss har alle verdens folk rett til sitt eget territorium – det gjelder også hvite folk.

Å erkjenne det biologiske mangfoldet som finnes representert blant menneskeslektens raser er ifølge det finske politiet mot «god skikk».
Å erkjenne det biologiske mangfoldet som finnes representert blant menneskeslektens raser er ifølge det finske politiet mot «god skikk».

I tiltalen står det også at det er galt å streve etter et sant folkestyre. Er det galt ifølge politiet å kreve tilbake sin selvstendighet fra den globalistiske eliten? Representerer politiet det finske folket eller den globale eliten?

Organisasjonen sier at den kjemper mot en folkegruppe som de kaller for den globale sionistiske eliten. Målet er en nasjonalsosialistisk nordisk republikk, hvor statsborgerskap baserer seg på rasemessig tilhørlighet og kan tas fra personer hvis interesser ikke er til fordel for Norden. De ser vestens demokrati som symbol for at organisasjonen vil kjempe imot. […] Loven mot rasisme skal erstattes med lover om propaganda og virksomhet som er fiendtlig mot folket.

Motstandsbevegelsens mål er et nasjonalsosialistisk Norden, der nordeuropeere har sitt eget område hvor de kan leve uten å risikere raslig selvmord. Dette er ifølge politiet galt. Med «Vestens demokrati» refererer vi til det systemet hvor «demokrati» bare er en illusjon.

I vårt politiske programs fjerde punkt går vi igjennom vårt syn på så vel det nåværende demokratiet, som hva vi strever etter. Motstandsbevegelsen ønsker ikke et tilfeldig diktatur. Makten skal deles i et pan-nordisk parlament og senat, og deretter skal vi holde folkeavstemninger om spesielt viktige lover. Vi er imot at makt kan arves og vi ønsker et meritokrati, hvilket betyr at ansvar og makt baserer seg på kompetanse.

Vi vil gi begrepet «demokrati» tilbake sitt opprinnelige og legitime innhold. Nøyaktig hva er det som er galt med det? Mener politiet at de er imot folkestyre og forsvarer globalt oligarki?

Dagens massemedia er hellig, ifølge politiet

Tiltalen sier følgende om medievirksomhet: «De har til hensikt å forby så vel innenlandske som utenlandske medier som er fiendtlig innstilt mot folket». Ifølge politiet er det altså «mot god skikk» eller til og med kriminelt å være imot medier som er «fiendtlig innstilt mot folket».

Å bekjempe den folkefiendtlige løgnpressen er ifølge det finske politiet mot «god skikk».
Å bekjempe den folkefiendtlige løgnpressen er ifølge det finske politiet mot «god skikk».

Som referanse til tolkningen har de vedlagt den femte delen av vårt politiske program, hvor vi går igjennom de medielovene som vi har til hensikt å innføre.

I tiltalen tar de utgangspunkt i forskjellige lover om «diskriminering» og «hatprat» med hvilke de begrunner hvorfor Motstandsbevegelsen burde forbys. På den andre siden forteller politiet at de vil fremme eksistensen av medier som er «fiendtlig innstilt mot folket». Er ikke det merkelig?

Gjennom å erkjenne at mennesket er en del av naturen må vi også innse at mennesket ikke kan være et unntak hva gjelder naturens lov om biologisk mangfold. Intet grønt parti kan støtte «flerkultur», da denne folkemordsideologi er motsetningen til biologisk mangfold og evolusjonær utvikling. Vi fremmer en verden av frie nasjoner hvor rasene lever adskilte, men hvor de allikevel kan samarbeide, og hvor hvert folkeslag og hver rase kan utvikles etter sine egne forutsetninger og i samklang med den naturlige orden. Masseinnvandring, «flerkultur» og tvangsintegrasjon må knuses slik at jordens mangfold kan overleve.

Betyr sitatet ovenfor at man ikke bør beskytte menneskeartens mangfold? I teksten har de sitert en del av vårt politiske programs sjette del. Mener politiet virkelig at det er galt å streve etter en verden hvor rasene har sine egne territorier, men hvor de likevel kan samarbeide?

Er raseblanding med hjelp av en innvandringspolitikk med åpne grenser et så viktig mål for politiet at de i dets navn kan manipulere finners ytrings- og organisasjonsfrihet?

Galt å være for et rettferdig arbeidsmarked og mot folkemord på hvite

Ifølge tiltalen virker det også å være galt å ville beskytte arbeidernes rettigheter. Politiet i Finland mener altså at det er nødvendig å også bestemme hvilke arbeidspolitiske ståsteder en organisasjon får ta.

Politiet siterer i sammenhengen fra vårt politiske programs syvende del. Er det galt å garantere så vel arbeidsgivere som arbeidere visse rettigheter og plikter uten at unødvendige mellommenn skal være med i beslutningsprosessen? Er det galt å opprette en myndighet som passer på at samarbeidet mellom partene i arbeidslivet fungerer?

Politiet skriver også at vi vil gjøre det ulovlig å organisere folkemord på nordboere, hvilket betyr at vi skal forby organisasjoner som arbeider for masseinnvandring, raseblanding og folkemord.

Ja, vi har til hensikt å forby organisasjoner som vil utrydde nordboere. Men tydelig er politiet for folkemord på hvite, da de forsøker å bruke vår uttalelse mot oss. Hvorfor vil politiet drepe Finlands folk?

Motstandsbevegelsens arbeid for å stoppe folkemordet på Nordens urbefolkning mener det finske politiet er mot «god skikk».
Motstandsbevegelsens arbeid for å stoppe folkemordet på Nordens urbefolkning mener det finske politiet er mot «god skikk».

Politiet reagerer også på at vi vil opprette en folkedomstol som håndterer spørsmål om landsforræderi, men virker å glemme at vi allerede i dag har lover som gjør det ulovlig. Den loven brukes dog aldri i praksis, selv om det hadde vært nødvendig.

Nasjonalsosialister har ingen ytringsfrihet og å si sannheten er ikke alltid «god skikk»

Politiet informerer også oppriktig at nasjonalsosialister ikke bør nyte godt av ytrings- eller organisasjonsfriheten. Myndigheten vil altså bestemme hvem som overhode skal få delta i den offentlige debatten i Finland.

Den nordiske motstandsbevegelsen med sitt nasjonalsosialistiske program og det hat som inngår i det nyter ikke beskyttelse av ytringsfrihetsloven, og den som støtter seg på en slik ideologi kan heller ikke henvise til sin organisasjonsfrihet. Det handler om et misbruk av disse rettighetene og rettssystemet og spesielt den offentlige makten kan ikke tillate slik virksomhet.

Man får altså bare skrive om samfunns- og hverdagsaker fra et politisk perspektiv som politiet har godkjent. Ettersom nasjonalsosialister, ifølge politiet, ikke bør få beskyttelse av ytringsfrihetsloven, får man ikke skrive om noen ting fra et nasjonalsosialistisk perspektiv. Selv om teksten ikke bryter mot loven er det likevel galt å skrive om visse emner, hvilket er hvorfor organisasjonene som publiserer tekstene må forbys av domstolen.

Politiet skriver også at selv om det ikke er ulovlig å fornekte «holocaust» i Finland så er det «mot god skikk».

LES OGSÅ: «Holocaust» er en bløff

Det er også dårlig å uttrykke «beundring for fascister», altså i praksis å hedre finske nasjonalhelter som Paavo Susitaival og Elias Simojoki, mener politiet.

Deretter er vår artikkel om Nena Kafka «mot god skikk» ifølge politiet. Jødinnen Kafka, som i dag bor i Finland, påstår å ha vært i et «gasskammer» i konsentrasjonsleiren Flossenbürg under andre verdenskrig. Flossenbürg var dog ikke ifølge noen ordinære kilder en «dødsleir» og hadde ingen såkalte gasskamre.

Det er altså fullstendig berettiget å konstatere at Nena Kafka har løyet om sin gasskammeropplevelse. Ifølge politiet har Kafka dog rett til å lyve, men vi har ikke rett til å konfrontere hennes påstander.

Også vår artikkel om Dresden er «mot god skikk» ifølge politiet, ettersom man «forringer holocaust og antyder at bombingene av Dresden var en verre forbrytelse». Man får altså ikke skrive om de alliertes massemord på hundretusentalls sivile, ettersom det kan fjerne fokus fra «holocaust».

Det er også «mot god skikk» å rapportere om forfalskede «holocaust»-bilder, feire Hitlers fødselsdag, samt republisere intervjuet med Horst Wessel, ettersom «holocaust» ifølge politiet åpenbart er en ubestridelig sannhet som man ikke får granske, selv om det ikke er ulovlig i Finland.

Da det på det meste ble rapportert om episoden på Järnvägstorget i Helsingfors ble organisasjonens aktivist Jesse Torniainen svartmalt i flere uker i alle store medier. På samme tid publiserte Kansallinen Vastarinta en artikkel hvor Torniainen beskrives som en godt likt og pålitelig aktivist. Ifølge tiltalen er dette «mot god skikk» – man får altså ikke skrive sin egen oppfatning om en person, hvis det strider mot den «allmenne oppfatningen» (altså massemedias bilde)!

At Motstandsbevegelsen forsvarer sin egen aktivist Jesse Torniainen mener politiet i Finland er mot «god skikk».
At Motstandsbevegelsen forsvarer sin egen aktivist Jesse Torniainen mener politiet i Finland er mot «god skikk».

Vi får ikke forsvare vår aktivist hvis massemedia har stemplet ham som en ikke-person. Deretter kritiserte de fangehjelp-skjorten som vår Kadulle-butikk markedsførte i sammenheng med episoden. Det er altså forbudt å støtte fanger, hvis fangene har «feil» politiske meninger.

Politiet mener også at vi agerte «mot god skikk» da vi publiserte informasjon om Jimi Karttunen og hans medhjelper Joona Hartikainens kriminelle virksomhet, som alle kan få opplysninger om fra offentlige kilder. Ifølge politiet var det vi gjorde straffbart ettersom vi ikke holdt med massemedias falske bilde om Karttunen som en «følsom poet».

Kriminell virksomhet?

I tiltalen hevdes det også at organisasjonens materiale skal være ulovlig. Vi har dog aldri fått en eneste straff på grunn av vårt materiale. Med andre ord lyver politiet igjen.

Listen over «lovbrudd» inneholder også tilfeldige slagsmål som har funnet sted i den tiden som organisasjonen har eksistert. Det inngår et håndgemeng som oppsto spontant i Uleåborg, som resulterte i bøter; to slagsmål som inntraff ved venstresidens egne arrangementer (der også venstreaktivistene fikk straffedommer og som ikke har med Motstandsbevegelsens offisielle virksomhet å gjøre); et barslagsmål hvor et organisasjonsmedlem var med (men som ikke har noe å gjøre med organisasjonens virksomhet å gjøre); samt tre andre håndgemeng som har funnet sted på Motstandsbevegelsens arrangementer, som dog ikke resulterte i dommer for organisasjonens aktivister og i ett av tilfellene ikke engang førte til avhør.

I listen nevnes også propagandaaksjonen vi utførte 1. mai 2014 i Pori, da våre aktivister rullet ut et banner og tente grønne røykfakler. I tiltalen lyves det om at vi skulle ha kastet disse faklene ned på publikum. Politiet lyver også om at aktivistene som deltok i aksjonen skulle ha hatt kniver på seg. I virkeligheten hadde en person med seg i lommen en nøkkelring, som hadde et lite knivblad på et par centimeter.

Organisasjonen utfører daglig aksjoner og aktiviteter, men fra en periode på seks år kunne politiet bare finne syv «klanderverdige» forhold. Hvis Motstandsbevegelsen skulle forbys vil det handle om å sette en viktig presedens. Hvilken politisk opposisjonsorganisasjon som helst kan dømmes for å være «mot god skikk», ettersom opposisjonsvirksomhet automatisk innebærer at man er mot det rådende systemet. Med hjelp av samme påskudd kan man berøve ytrings- og organisasjonsfriheten fra enda flere grupper.

Når politiet meddeler at det er galt å motsette seg folkemord på hvite, så handler det kun om politisk motiverte trakasserier – politiet selv deltar i folkemordet gjennom å forfølge organisasjoner som kjemper for de vites interesser.

LES OGSÅ: – Ble stripset og plassert i samme bil som motdemonstrant

Korrupsjonen er fullstendig når det ifølge politiet er mindre klandreverdig å lyve enn å sette fokus på løgnen. Vi lever i et samfunn der løgnere som Nena Kafka nyter beskyttelse fra kritikk i den politiske korrekthetens navn.

Ifølge politiet agerer Motstandsbevegelsen ulovlig og mot god skikk, ettersom vi vil forsvare Finland og det finske folket mot såvel demografiske som militære angrep. Hva sier det egentlig om politiets forhold til Finlands folk?

Delta i debatten

Les retningslinjene for kommentarfeltet HER.
Abonner
Bli varslet om
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle innlegg