Hjem Nyheter Norge Forskningsrapport lansert vedrørende koronasmitte blant innvandrertette bydeler i Oslo

Forskningsrapport lansert vedrørende koronasmitte blant innvandrertette bydeler i Oslo

NORGE Forskere ved Oslo Universitetssykehus har undersøkt sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og trangboddhet, med faren for smitte av korona. Uten belegg har ulike aktører jevnlig formidlet inntrykket av at koronasmitten blant innvandrergrupper, spesielt på Oslo øst, kan tilskrives sosioøkonomiske forhold, som at de jobber i utsatte yrker, bor trangt o.l. Forskning viser imidlertid noe annet.

Groruddalen, Oslo øst. Foto: Chell Hill via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0 NO)

Det er forskerne Erik Ganesh Iyer Søegaard og Zhanna Kan som står bak rapporten, en rapport som hadde som tese: «Innvandrerandel ser ut til å være en viktig risikofaktor for smitte i Oslo.» Dette på bakgrunn av smittetall i ulike bydeler, og sammenligning av disse. Faktisk så er overrepresentasjonen av innvandringsbefolkningen tydelig i alle de landene man har sett på (Skandinavia og USA). Teoriene for ulikhetene mellom den innvandrede og den opprinnelige befolkningen har vært tilskrevet forskjellig diffuse og mindre troverdige påstander som dårlig økonomi, vanskelig for sosial distansering, yrkesdeltakelse i yrker hvor man er spesielt utsatt, ingen mulighet for hjemmekontor etc. Konklusjonen til forskerne er imidlertid klar: «Vår analyse antyder at sammenhengen kan ha andre forklaringer enn lav sosioøkonomisk status og høy husstandstetthet.» 

Funnene viser at selv om man justerte for sosioøkonomiske faktorer, så var smitten likevel nesten dobbelt så stor i bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand:

Vi fant at innvandrerandel i bydelen var statistisk signifikant assosiert med påvist SARS-CoV-2-smitte i Oslo, også når vi justerte for sosioøkonomisk status og husstandstetthet.

I Folkehelseinstituttets siste rapport om sammenheng mellom fødeland og påvist smitte i Oslo fant man lignende resultater. De viste at utenlandskfødte i snitt hadde nesten dobbelt så høy smitteforekomst som norskfødte selv når man justerte for kjønn, alder og arbeid (7).

Folkehelseinstituttet fant også store forskjeller mellom opprinnelse fra forskjellige land, der personer født i Afrika, Midtøsten og Sør-Asia hadde flere ganger høyere forekomst enn de født i Norge og Vest-Europa (7). Også i en studie fra Storbritannia fant man at sosioøkonomisk status ikke kunne forklare overrepresentasjon av noen etniske minoriteter (8).

Hva årsakene da skal tilskrives diskuteres ikke, men hvis det ikke er miljø, hvilken faktor står da igjen?

Hvite, liberale på Oslo øst