Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen Hva er Den nordiske motstandsbevegelsen?

Hva er Den nordiske motstandsbevegelsen?

MOTSTANDSBEVEGELSEN Hva er egentlig Den nordiske motstandsbevegelsen? Hva mener de? Og hvordan jobber de? Her får du muligheten til å finne ut av nettopp dette.

Den nordiske motstandsbevegelsen er en nasjonalsosialistisk organisasjon aktiv i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. Organisasjonen fører frem sitt budskap gjennom blant annet folkeopplysning, tradisjonell gateaktivisme, torgmøter, demonstrasjoner og andre mer utradisjonelle aksjoner. I Sverige har organisasjonen også grunnlagt en parlamentarisk gren.

Det kanskje viktigste og mest verdifulle verktøyet for folkeopplysning, er organisasjonens nettaviser og nettsteder. Disse er:

Den nordiske motstandsbevegelsen bedriver også en rekke aktiviteter rettet mot medlemskapet. Dette kan være alt i fra store nasjonale samlinger til foredrag, studiesirkler og treninger. Det legges i tillegg stor vekt på det kameratslige i organisasjonen, og det arrangeres derfor ofte sosiale aktiviteter som skogsturer, hytteturer og annet.

Hva vil Den nordiske motstandsbevegelsen oppnå?

Den nordiske motstandsbevegelsen er en nasjonalsosialistisk organisasjon. Hva dette innebærer, kan du lese mer om nederst i artikkelen. Der har vi lagt ved en liste grunnleggende litteratur, samt en liste med lenker til mer dyptgående ideologiske artikler om nasjonalsosialismen og Motstandsbevegelsen.

Den nordiske motstandsbevegelsen har sammenfattet organisasjonens nåværende målsetninger og visjoner i ni punkter. Disse er:

1.  Umiddelbart stoppe masseinnvandringen. Repatrieringen av majoriteten av alle som ikke er etniske nordeuropeere eller nærbeslektede folkeslag skal innledes så fort som mulig. På en så human måte som mulig skal de sendes tilbake til sine respektive hjemland eller nærområder til disse. LES MER.

2. Med alle tilgjengelige midler, på lang sikt, arbeide for å ta tilbake makten fra den globale sionistiske eliten som økonomisk og rent militært har okkupert større deler av vår verden. LES MER.

3. Sammen med de øvrige nordiske landene skape en nordisk selvforsørgende stat med felles forsvar, felles valuta og sentralbank, og felles overgripende lover og regler. Dette innebærer også at man umiddelbart forlater NATO, EØS og eventuelle andre lignende folkefiendtlige sammenslutninger. LES MER.

4. Innføre en sterk stat med utpreget folkestyre. Ansvarsposisjoner skal tildeles etter kompetanse, og statens mål vil først og fremst være å sikre folkets overlevelse og arbeide for dets utvikling og velferd. Ytringsfriheten skal være stor. LES MER.

5. Våre massemedier skal eies av statsborgere av det nye Norden. Utenlandsk og innenlandsk media som opptrer folkefiendtlig, skal kunne forbys. Et altfor konsentrert eierskap må motarbeides. LES MER.

6. Skape et moderne samfunn i harmoni med naturens lover. Våre dyrebeskyttelseslover skal legge vekt på etikk fremfor profitt. Naturen og dens ressurser skal brukes med fornuft og fremtiden i tanke. Allemannsretten skal vernes. LES MER.

7. Innføre et nasjonalsosialistisk samfunn der ressursene fordeles slik at man tar hånd om hele folket, sterke så vel som svake, og der alle gis mulighet til å nå sitt fulle potensial. Et sosialt sikkerhetsnett skal gi statsborgere rettigheter, men også plikter. Staten skal kontrollere grunnleggende infrastruktur av allmennyttig interesse, da dette krever mer ansvar enn hva et privat selskap kan håndtere. Samtidig skal forretningsliv og innovasjonsånd oppmuntres. LES MER.

8. Innføre allmenn verneplikt i hele Norden og ekspandere militæret. Alle som har avtjent sin verneplikt beholder sitt våpen og sin utrustning. Hver statsborger skal kunne bidra til forsvaret av nasjonen mot ytre så vel som indre fiender. LES MER.

9. Innføre en rettsstat hvor alle statsborgere er like for loven. Utdannede jurister skal arbeide i domstolene. En folkedomstol skal opprettes for å straffeforfølge alvorlige tilfeller av folkeforræderi. LES MER.

Les mer om

Viktige skrifter

Viktige artikler

Radioprogram

Søk medlemskap

Donasjon

Still spørsmål