Hjem Verdensanskuelse Kulturmarxisme Hva er homolobbyen og hvorfor skal den bekjempes?

Hva er homolobbyen og hvorfor skal den bekjempes?

MOTSTANDSBEVEGELSEN Den nordiske motstandsbevegelsen redegjør for organisasjonens syn på og kamp mot homolobbyen.

Den moderne skandinaviske homobevegelsens grand old man, Axil Axgil, en straffedømt pedofil.
Eksisterer det en homolobby, og hvorfor benekter løgnmedia at den eksisterer?

At løgnmedia benekter at det finnes en homolobby handler utelukkende om propaganda og taktikk. De forsøker å fremstille dens kritikere som forskrudde og paranoide konspirasjonsteoretikere uten bakkekontakt. Homolobbyen bruker selv ord som «homobevegelsen» når de omtaler seg selv, men innholdet er det samme. Homomafiaen hadde også vært passende, særskilt med tanke på hvordan de behandler sine kritikere.

Samme taktikk (personangrep) brukes for øvrig også om blant annet kritikere av jødisk makt og sionisme (som svartmales som jødehatere, antisemitter osv.) og om motstandere av masseinnvandring (som kalles for fremmedfiendtlige, rasister, nazister osv.). Et forsøk på politisk og ideologisk avvæpning gjennom diagnostisering – altså erklære de syke.

Hvem og hva er homolobbyen?

Kort oppsummert så kan man si at homolobbyen, eller homobevegelsen, er en samlebetegnelse på de individer og organisasjoner som (uavhengig av ideologisk eller politisk tilhørighet) fremmer dens agenda og målsetninger.

Dette kan være alt i fra rendyrkede interesseorganisasjoner for «seksuelle minoriteter» (homoseksuelle, biseksuelle osv.) til populistiske politikere og partier som «bare» ønsker å sanke stemmer. Det kan være løgnmedia og deres journalister som aktivt sprer homopropaganda, eller det kan være sionister i maktposisjoner som gir finansiell støtte til ovenfor nevnte interesseorganisasjoner.

Hva vil homolobbyen?

Det finnes selvuttalte mål og visjoner, og det finnes indirekte konsekvenser av den. Akkurat som en tilhenger av masseinnvandring ikke nødvendigvis støtter økt kriminalitet, kan man likevel enkelt konkludere med at dette er en naturlig konsekvens av en åpne grenser-politikk.

På samme måte kan man slå fast at det finnes en rekke konsekvenser av homolobbyens politiske visjoner, som ikke nødvendigvis markedsføres av homolobbyen. Det finnes også en hel del ikke-uttalte mål, som man aktivt arbeider med i kulissene. I flere nordiske land hadde f.eks. interesseorganisasjoner for homoseksuelle egne undergrupperinger for pedofile.

Nedenfor er det listet opp noe av det homobevegelsen aktivt arbeider med. Visse er konkrete målsetninger, mens andre er naturlige konsekvenser som følger i kjølvannet av deres politikk.

Homobevegelsen arbeider blant annet med:

  • Å relativisere og undergrave kjønnsbegrepet og de naturlige og biologiske kjønnsrollene. Påstander om at kjønn er en «sosial konstruksjon» og noe man kan velge selv ut i fra hva man «identifiserer» seg som.
  • Oppmuntring til hormonell behandling og ikke-reversibel kirurgisk «kjønnskorrigering» hos forvirrede barn og unge.
  • Å normalisere og popularisere homoseksualitet, og der-i-gjennom skape flere homoseksuelle individer, samt flytte frem grensene for hva som anses å være «normalt».
  • Å normalisere og legalisere pedofili. Den nordiske homolobbyens far var selv en straffedømt pedofil, og hans organisasjon hadde en egen underavdeling for pedofile.
  • Å øke aksepten for seksuelt avvikende oppførsel i samfunnet. Dette baner veien for stadig mer pervers og dekadent oppførsel.
  • Å relativisere og undergrave den naturlige familien. Likekjønnede og andre unormale «familie»-konstellasjoner blir forsøkt likestilt med normale.
  • Å seksualisere og indoktrinere barn og unge. Barn skal introduseres for seksualundervisning i tidlig alder, og gjerne indoktrineres i hele homolobbyens idé-arsenal.
  • Å likestille blant annet homoseksualitet med heteroseksualitet, og der-i-gjennom redefinere menneskelig seksualitet fra å handle om reproduksjon til å utelukkende handle om «selvnytelse».
Homolobbyens opphav, tankegods og formål

Homobevegelsens tankegods har sitt opphav i den jødiske kulturmarxismen, som er en skapelse av sionistiske tenkere som trakk konklusjonen at den tradisjonelle marxistiske kampen for verdensrevolusjon og en verdensregjeringen ikke kunne lykkes, før man hadde destabilisert og rasert hvit vestlig kultur og sivilisasjon.

Kulturmarxismen, også omtalt som «kulturell terrorisme», gikk direkte til angrep på de samfunnsbærende og naturlige fundamentene og strukturene. Rase, familie, kjønn, tro, normer, moral, historie, identitet og legning er bare noen av sionistenes målskiver, som konstant og aggressivt angripes.

Homolobbyen inngår i den sionistiske krigføringen mot vårt folk, og fokuserer først og fremst på seksualitet, kjønn, legning, moral, normer og familie – som av kulturmarxistiske tenkere anses være særskilt potent og essensielt i arbeidet med å få styrtet Vesten.

Hvorvidt dagens homolobbyister er klar over sitt opphav og formål er høyst uklart, men mine erfaringer er at de er totalt uvitende og således agerer utelukkende som «nyttige idioter». Homolobbyens bakmenn – mektige sionister, finansmenn og bankeide aviser – og dog helt klar over dette og handler bevisst og målrettet.

Les mer om homolobbyen:

Gjør motstand!

Den nordiske motstandsbevegelsen er så og si den eneste organisasjonen i Norden som aktivt bekjemper den folkefiendtlige homolobbyen, og konsekvent belyser hvilken destruktiv innflytelse den har på det nordiske folk.

Leser man punkt 7 i vårt politiske manifest «Vår vei – Ny politikk for en ny tid» kan man lese følgende om homolobbyen:

Ytterligere et våpen i den folke- og familiefiendtlige kulturmarxismens arsenal er homolobbyen og deres kamp for å blant annet knuse den såkalte heteronormen – det vil si den naturlige strukturen i ethvert friskt samfunn. Gjennom den etterhvert svært så innflytelsesrike homolobbyen er homoseksualitet etterhvert blitt relativt normalisert i samfunnet, og betraktes i mange tilfeller som noe attraktivt i debattklimaet i både kultur og media. Et eksempel på dette er at både politikere så vel som kulturpersonligheter deltar i offentlige «pride-festivaler». Andre eksempler kan ses gjennom lovendringer som nå tillater såkalt ekteskap for homoseksuelle, eller at homoseksuelle får adoptere barn. Motstandsbevegelsen anser at kun en mann og en kvinne kan inngå ekteskap og stifte familie, og at adopsjon skal være forbeholdt den naturlige familiekonstellasjonen.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:

• Oppmuntre og legge til rette for at nordiske menn og kvinner stifter familier og skaffer barn. Dette gjennom blant annet økonomiske støtteordninger og skattefradrag for flerbarnsfamilier.

• Fremheve og opphøye den tradisjonelle familien (kjernefamilien), som det ideelle og naturlige.

• Styrke morsrollens status i samfunnet. Rollen som hjemmeværende mor skal anses for å være like verdifull som et tradisjonelt yrke.

• Tilby gratis barnehage ved behov. Barnehagene skal i langt større grad enn nå, fokusere på utendørsaktiviteter.

• Forby kvoteringer basert på kjønn, etnisitet eller legning.

Forby homoseksuelle ekteskap og adopsjon for homoseksuelle.

• Kriminalisere homolobbyen og annen folkefiendtlig propaganda som aktivt motarbeider og forsøker å bekjempe den naturlige ordningen.

• Forby homoseksualitet i det offentlige rom.

Dersom du vil være med å gjøre en forskjell, kan du søke om medlemskap eller gi organisasjonen økonomisk støtte. Ønsker du å bidra til kampanjen «Knus homolobbyen!» så finnes det flyveblader og annen propaganda tilgjengelig for nedlasting nedenfor.