Hjem Annonse Hva er kulturmarxisme?

Hva er kulturmarxisme?

26
DEL

KULTURMARXISME Den folkefiendtlige homolobbyen blir ofte beskrevet som «kulturmarxistisk», men hva er egentlig kulturmarxismen? Hva er dens opphav og mål?

Marxismen ble kjent for verden i 1847 da jødiske Karl Marx og Friedrich Engels publiserte «Det kommunistiske manifest». Det er viktig å være klar over at kommunismens endelige mål var verdensrevolusjonen og verdensregjeringen. Den gang var det det rike, hvite vesten som dominerte, og kommunistene satte derfor inn angrepet mot Vesten, fordi de regnet med (antagelig korrekt) at resten av verden ville falle så snart Vesten var erobret.

Kommunismen vant en stor seier da Russland ble erobret via den russiske revolusjon i 1917. Marxistene trodde at verdenskrigen ville føre til at arbeiderne gjorde revolusjon og overtok makten i de vestlige landene. Så skjedde ikke. Arbeiderne gjorde ikke revolusjon, på tross av nøden som fulgte verdenskrigen. De marxistiske teoretikerne satte seg derfor fore å finne ut hvordan verdensrevolusjonen og verdensregjeringen kunne fullføres, på tross av at den vestlige arbeiderklassen hadde sviktet verdensrevolusjonen.

Vladimir Lenin

Jødiske Vladimir Lenins visjon var å angripe Vesten ved å frigjøre koloniene fra Vestens grep, og deretter mobilisere de tidligere koloniene mot Vesten. Lenin mente at å avskjære Vesten fra de viktige mineral- og energiressurser i koloniene ville bringe Vesten på knærne.

Jødiske Leon Trotsky ønsket å bruke rasemotsetninger i arbeidet for verdensrevolusjonen, og ønsket å bruke rasemotsetningene mellom svarte og hvite til å fremme en revolusjon i USA. Blant annet etter påtrykk fra Trotsky ble det vedtatt en resolusjon av Socialist Workers Party i New York i juli 1939. Resolusjonen begynte med:

De svarte amerikanerne har i århundrer vært den mest undertrykte delen av det amerikanske samfunnet og den mest diskriminerte. De er derfor potensielt det mest revolusjonære element av befolkningen. De svarte er bestemt til, på grunn av sin historiske fortid, å bli selve fortroppen av den proletariske revolusjon.

Og videre:

Motstanden blant de fargede raser mot deres imperialistiske undertrykkere er en av de viktigste krefter som kan brukes mot det bestående samfunn, og derfor oppfordrer vi til fullstendig ubetinget og ubegrenset støtte til de fargede rasers frihetskamp.

Leon Trotsky

To andre ledende marxistiske intellektuelle, Antonio Gramsci i Italia og den jødiske Georg Lukacs i Ungarn arbeidet etter første verdenskrig også med spørsmålet om hvorfor arbeiderklassen ikke gjorde revolusjon. De kom begge fram til det samme svaret, som var at arbeiderklassen var indoktrinert av den vestlige kulturen, og at denne måtte fjernes før man kunne få en kommunistisk revolusjon. Dette ble starten på den «kulturelle marxismen», hvor vekten legges på å ødelegge de vestlige samfunn ved å ødelegge kulturen, i stedet for med utelukkende økonomiske og politiske virkemidler, som i Marx og Engels skrifter.

Gramsci er blitt berømt for å planlegge en strategi for hvordan Vesten kan ødelegges innenfra. I stedet for å satse på at den troløse arbeiderklassen skulle gjøre revolusjon, så burde man, ifølge Gramsci, satse på «den lange marsjen gjennom institusjonene». Marxistene skulle erobre skolene, media, kirkene, i det hele tatt alle institusjoner som kunne bevare den vestlige kulturen. Gramscis strategi har vært meget vellykket i Vesten. Faktisk er alle våre kulturelle institusjoner nå erobret av marxistene.

Seksualundervisning i skolene var viktig for å bryte ned vestlig kultur, anså Georg Lukacs.

Georg Lukacs har hatt enda større påvirkningskraft enn Antonio Gramsci. I 1918 ble han kulturminister i den kortlivede Bela Kunregjeringen i Ungarn. Han stilte det berømte spørsmålet: «Hvem vil redde oss fra den vestlige kulturen?», og som svar på dette institusjonaliserte han det han kalte «kulturell terrorisme». En av de viktigste komponentene i denne kulturelle terrorismen var å introdusere seksualopplæring i de ungarske skolene.

Dette angrepet på Ungarn var dog meget mislykket. Den ungarske arbeiderklassen ble så rasende at Lukacs ble kjeppjaget fra Ungarn. Imidlertid dukket Lukacs opp på en såkalt «marxistisk uke» i Tyskland i 1923. Dette seminaret ble sponset av en ung jødisk millionær-marxist ved navn Felix Weil. Weil og andre deltagere på seminaret ble fascinert av Lukacs teorier om kulturmarxisme.

Weil brukte derfor deler av sin formue på å opprette et institutt ved universitetet i Frankfurt som senere kom til å bli kjent som Frankfurterskolen. Formålet til Frankfurterskolen var å finne en måte å rekruttere nye klasser til verdensrevolusjonen etter at arbeiderklassen hadde forkastet tesen om revolusjon. Det intellektuelle byggverket som Frankfurterskolen skapte, er i dag kjent som kulturmarxisme eller mer populært som «politisk korrekthet».

FRA VENSTRE: Max Horkheimer og Theodor Adorno

I 1930 fikk Frankfurterskolen en ny og direktør, den jødiske Max Horkheimer. Senere kom andre intellektuelle til, som jødiske Theodor Adorno, de jødiske psykologene Eric Fromm og Wilhelm Reich, og en ung jødisk student ved navnet Herbert Marcuse. Man brøt da med tradisjonell marxisme som sa at kulturen ble bestemt av økonomiske faktorer, og postulerte at kultur er en selvstendig og viktig del av samfunnet. Videre konstaterte man at arbeiderklassen aldri ville gjennomføre verdensrevolusjonen, og at det derfor var nødvendig å finne nye klasser som ville støtte opp under verdensrevolusjonen. Spørsmålet om hvilke klasser som skulle erstatte arbeiderklassen som spydspisser i verdensrevolusjonen, ble først besvart mange år senere av Herbert Marcuse.

Frankfurterskolen arbeidet med å lage en syntese mellom Marx og jødiske Freud. Frankfurterskolen, under innflytelse fra blant andre Freud, forstod at å appellere til massenes følelser er mye mer effektivt enn å appellere til massenes fornuft. Sigmund Freuds nevø, Edward Bernays (som er praktisk talt ukjent idag, men som er en av de personene som har hatt størst påvirkning i det 20. århundre), utviklet teorien om hvordan massene kan hjernevaskes.

Sigmund Freud

Bernays teorier er videreutviklet av blant andre det britiske Tavistock Institute, og takket være moderne kommunikasjonsmidler som presse, radio, TV, film osv., er hjernevasken av massene nå omtrent allestedsnærværende og nærmest fullkommen.

Et av de mest innflytesesrike skriftene fra Frankfurterskolen var «Den autoritære personlighet» av Theodor Adorno. Denne skriften er en kampskrift mot «fordommer og diskriminering», først og fremst hvites diskriminering av svarte. Senere fulgte Betty Friedman opp med sin feministiske revolusjon, rettet mot vestlige menn. Hvite heteroseksuelle menn ble beskrevet som erkeskurkene i dramaet, og de skulle bli anklaget for rasisme, sexisme, homofobi og andre mindre hyggelige ting. Hensikten med alt dette var å ødelegge den hvite, vestlige sivilisasjon.

Globalist-sponsede feminister hyller hvitt folkemord.

Trotskys teori om permanent revolusjon ble av Frankfurterskolen gjennomført med noe som de kalte «Critical Theory». I Max Horkheimers versjon var dette en sosial teori om å rette kritikk mot alle sider av det vestlige samfunn med den hensikten å ødelegge dette. Horkheimers teori førte til en ekstremt destruktiv kritikk av alle sider ved det vestlige samfunnet, og var spesifikt rettet mot tro, samhold, normer, familie, moral, tradisjon, kultur, seksualmoral, lojalitet, patriotisme, maskulinitet, og nasjonalisme, samt konservatisme.

Frankfurterskolen flyttet til USA da nasjonalsosialistene kom til makten i Tyskland i 1933, men de fleste av dem flyttet tilbake til Tyskland etter 1945. Herbert Marcuse ble etter krigen igjen i USA, og han viste seg å ha en fabelaktig evne til å popularisere kulturell marxisme, og har hatt en enorm virkning på senere generasjoner. Hans «Eros and Civilization» benytter seg av syntesen mellom Marx og Freud og argumenterte for å «frigjøre Eros» for å skape det han kaller «polymorf perversitet». Dette var en videreføring av Georg Lukacs tanker om å bruke seksualitet for å ødelegge den vestlige sivilisasjon. «Eros and Civilization» ble umåtelig populær blant hippiebevegelsen på 60-tallet.

Marcuse skrev videre i «The Carnivorous Society», [1970]:

Man kan med rette snakke om en kulturell revolusjon, siden protesten er rettet mot hele det kulturelle etablissementet; inkludert moralismen i det eksisterende samfunnet. Det er en ting vi kan si med full sikkerhet, og det er at den tradisjonelle ideen om revolusjon ikke eksisterer lenger. Disse ideene er gammeldagse. Hva vi må oppnå, er en type diffus og spredt oppløsningen av det etablerte systemet.

Hva Marcuse mente med «en slags diffus og spredt oppløsningen av systemet» ble tydelig da han forkynte det han kalte «Great Refusal»: en prosess der man ved hjelp av seksuell frigjøring samt svart og feministisk revolusjon blant studenter kunne overtale studentene til å hate den hvite vestlige kulturarv. Marcuse brukte godtroende studenter som nyttige idioter ved å utnytte deres sympati for de fattige og undertrykte fargede folk i verden. Resultatet var at studentene støttet Trotskys permanente revolusjon uten at studentene forsto hva spillet egentlig handlet om.

Historien gjentar seg…

Det er viktig å forstå at frigjøringen av svarte og kvinner ikke var et mål, men et middel for marxistene. Kulturmarxistene brukte svarte og kvinner som nyttige idioter for å fragmentere samfunnet med en splitt og hersk-taktikk. Den endelige hensikten med dette var å ødelegge den vestlige, hvite sivilisasjon og deretter gjennomføre verdensrevolusjonen og innføre verdensregjeringen.

Frankfurterskolen endret som sagt Marx sin teori om revolusjon til også å inkludere Freud sin teori om det underbevisste. Hovedfokus for kulturmarxistene var å omforme underbevisstheten til de vestlige menn og kvinner. De hadde som mål å lage et nytt menneske av den vestlige mann: En person som reagerer passivt på provokasjoner av alle slag.

Tro, holdninger og verdier som var rådende i Vesten skulle oppløses og millioner av vestlige menn og kvinner ville senere komme til å tro og verdsette det motsatte av hva de tidligere trodde og verdsatte. Det var en revolusjon i tenkningen.

Oppløsningen av den moralske orden forårsaket av kulturmarxistene, førte blant annet til en endret oppfatning av den hvite rase. Verdien av den hvite rase generelt, og vestlige menn spesielt, ble nedvurdert, samtidig ble verdien av alle andre øket. Dette ble gjennomført ved smart propaganda, spesielt i skolens lærebøker og i media. Kulturmarxistene var utrolig flinke til å påstå at vestlige menn var skyldig i all verdens elendighet inkludert kriger, slavehandel, rasisme, sexisme, homofobi, fremmedfrykt samt undertrykkelse av de lavere klasser. De vekket følelser av medlidenhet, sympati og medlidenhet for «ofre» i lavere klasser, samtidig som hvite ble demonisert.

Oppløsningen av den moralske orden i Vesten sammen med en systematisk ødeleggelse av verdioppfatningene til de vestlige er grunnlaget for neste skritt, som er fysisk ødeleggelse av den hvite sivilisasjon. Kulturmarxistene oppmuntrer til abort, prevensjon, skilsmisse, homofili, karrierekvinner, narkotika, inngifte mellom rasene og ubegrenset innvandring av rasefremmede til hvite land, samt ødeleggelsen av kjernefamilien. Dette reflekterer hva de kulturelle marxister hevder: forplantning hos hvite er av det onde, det som forhindrer forplantningen hos hvite er av det gode.

Hvite kvinner skal «realisere» seg selv gjennom jobb, karriere og utdanning. Barn og familieliv er et hinder, ifølge kulturmarxismen.

Det er her viktig å forstå den egentlige hensikten med kommunisme eller marxisme. Hensikten med kommunisme (marxisme) er ikke å dele godene. Hensikten med kommunisme er å samle all makt på få hender, og skape et samfunn hvor noen få lever i luksus mens resten lever i fattigdom eller middelmådighet. Det er også på denne måten kommunisme har virket opp gjennom tidene.

Konspirasjonen er overveldende dokumentert og veldig synlig i dagens samfunn. Marxistene har jobbet steinhardt i 150 år for å endre det hvite Vestens oppfatninger av seg selv, dette med den hensikt å sette i gang en prosess som fører til sosial oppløsning hvor det hvite Vesten vil bli utslettet.

Å kalle dette for en konspirasjon, er forsåvidt litt misvisende, for veldig mye av konspirasjonen har vært helt åpen og ikke hemmelig i det hele tatt. De marxistiske sosialrevolusjonære som arbeider for å fremme oppløsningen av den vestlige maktstruktur har skrevet et enormt antall bøker om dette. Denne litteraturen omfatter verker av Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Antonio Gramsci, George Lukács, Ernst Bloch, og fra Frankfurterskolen personer som Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Wilhelm Reich, Leo Löwenthal, Frederick Pollock, Franz Neumann samt Herbert Marcuse.

En av de beste, og definitivt den mest kjente beskrivelsen av det kommende, globale diktaturet, er George Orwells «1984». Denne boken blir vanligvis lest som fiksjon i dag, men stemmer skremmende bra med hvordan verden ser ut i dag og hvor vi er på vei.

«Hvis du vil ha et bilde av fremtiden, forestill deg en støvel som tråkker på et menneskeansikt FOR ALLTID.»

Les også:
Harry Benjamin – jøden som innførte «kjønnskorrigering»
Magnus Hirschfeld og homolobbyen
Motstandsbevegelsen – den siste utposten i kampen mot homolobbyen
Homobevegelsen må gjennomskues

Delta i debatten

26 Innlegg på "Hva er kulturmarxisme?"

Bli varslet om
avatar
Sorter etter:   nyeste | eldste | flest stemmer

Meget innsiktsgivende artikkel om vår tids mest alvorlige angrep på den hvite rase, som – hvis det lykkes – vil ødelegge våre hvite, vestlige samfunn for alltid. Og – legg merke til at jødenes andel i dette ødeleggelsesverket ligger på nærmere 100%, med noen shabbos goyim spredt innimellom. «We Jews, we the destroyers, will remain the destroyers forever. NOTHING that you will do will meet our needs and demands. We will forever destroy, because we need a world of our own, a God-world, which it is not in your nature to build.» –«You Gentiles»(p.155), Maurice Samuel

Runerekken er et frontalangrep på kulturmarxismen. Runenes fastkodede strukturalisme ordner alle livets forhold, og setter den vestlige sivilisasjon på formel. Runene får livet til å marsjere i takt. Runenes fire nivå kalles Patristic Exegesis: «Behind the LITERAL letter of the runes, there are TROPOLOGICAL symbols of life, that mirror the ALLEGORY of year’s cycle into an ANAGOGE of legislative principles.»

«Runenes» Vandringsvise sunget av Erik Bye. Tekst av Einar Skjæraasen, melodi Finn Ludt. https://url.rw/?https://youtu.be/CnOqZzkdjUE

En meget viktig artikkel. For meg, ved å lese og å forstå denne artikkelen, vil øke min forståelse for det store bildet og å kunne argumentere bedre for den nasjonalsosialistiske sak, samt den Odalistiske(Varg Vikernes, thuleanperspective.com) sak.

Etterretningstjenestene har instruks om å lede oppmerksomhet bort fra de «ti stammene», ettersom det er en geopolitiske bombe.

Kulturmarxismen skal tilintetgjøres. Dens promotører og medhjelpere skal huskes. 🙂

Kulturmarxismen er en verkende byll og en pest på vårt samfunn, og de som fører det frem er av den verste sort mennesker som finnes på denne kloden, ved siden av finanseliten.

De forherliger dritten som forvandler vårt samfunn til en bosshaug.

Men det er blant annet på slike pride-demoer det sykeste av det sykeste innen kulturmarxisme flyter opp til overflaten.

The LGBT Agenda is Helping to Normalise Paedophilia

https://url.rw/?https://www.youtube.com/watch?v=L5-qW06fnpQ

Kulturmarxisme er vel en av grunnene til vestens suksess. Vi har vunnet over kultur og historie forskjeller og lever sammen i fred.

Vestens suksess ble lagt til rette for, før kulturmarxismen fikk påvirkning på vesten.

Det spørs hvordan man ser det. I mine øyne er det instingtet vårt som flokk dyr å søke kontakter med mennesker fra andre kulturer og raser.

Jødenes manipulering av instinkter i det underbevisste.
«Sigmund Freuds nevø, Edward Bernays»
The Century of the Self (Full Documentary) 4 timer
https://url.rw/?https://youtu.be/eJ3RzGoQC4s

Kulturmarxisme er ett våpen mot vesten. Jo flere forskjellige grupper det er i ett samfunn jo flere konflikter vil det være. Som om ikke alle innvandrerne var nok så har Kulturmarxismen skapt enorme indre interesse konflikter ved å skape helt nye destruktive identiteter gjennom hjernevasking av unge søkende mennesker.

Norge er et fredelig land selv om vi har haugevis av forskjellige grupper. Før var bygder i krig med hverandre men toleransen økte og folk begynte å samarbeide. Norge er et godt eksempel på hva høy toleranse kan føre til.

Dere spiller mye på urealistisk frykt i propagandaen deres og det fungerer litt nå mye pga media, men på lang sikt tror det blir vanskelig.

Norge var et fredeligere land før, der vi hadde våre egne jævler å hanskes med. Vi trenger ikke importere andres.

Er forskjell på å besøke andre folk og kulturer, enn det å la seg innvaderes og forandres av andre folk og kulturer.

Som turist er de hjertelig velkommen, så lenge de oppfører seg. Så kan vi vinke farvel når ferien er over.

Dessverre for deg så bryr ikke biologien seg nevneverdig om din mening. Virkeligheten er at livet er en kamp. En kamp om overlevelse, en kamp om ressurser. Samarbeide ja, men ikke suicidal altruisme og egalitarisme.

For en suksess. Aldri vært så bra som nå noen gang. Terror er ikke et problem, det må vi lære å leve med. Degenerasjon er bare utvikling. En massiv innvandring vil selvfølgelig ikke på sikt erstatte eget folk. Alt er bare bra så lenge man ikke har vett og innsikt. 🙈

Jeg håper for din del at du er et troll, ellers bør Du umiddelbart oppsøke lege.

White lives matter

[…] Artikeln är ursprungligen publicerad på Frihetskamp. […]

Mye nyttig informasjon! 🙂

Forsåvidt greit å merke at Lenin aldri var noen jøde, men er beskrevet i historien som en militant ateist som ville destruere religionens makt over samfunnet.
Det samme gjaldt de fleste kommunister. Marxisme omtaler religion som opium til folket.
Det er litt denne flyktige holdningen til fakta som gjør nazistiske organisasjoner fullstendig irrelevant. Hvordan skal man ta ideologien deres seriøst hvis den kun baserer seg på konspirasjonsteorier som ingen kan bli enige om?

Det stemmer ikke, og det kan du også fort lete opp om du søker.
Lenin hadde klare jødiske aner. Slik mange av vestens ledere idag har, uten at folk er klar over det faktum.
Deres tilhørighet forklarer også deres illojalitet og politiske føring i hvite nasjoner.

https://url.rw/?http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-News/Lenins-Jewish-roots-put-on-display-in-Russian-museum
https://url.rw/?https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin

Jødene har ikke mye til overs for kristne og kristendom. Dette har vært en kamp de har ført siden oldtiden. Kommunisme og Ateisme er ett av verktøyene.

https://url.rw/?https://youtu.be/yle_qeeOIMA
https://url.rw/?https://youtu.be/XamTqFHtLEU
https://url.rw/?https://youtu.be/IX9Tk2TMA6Q
https://url.rw/?https://youtu.be/L2b2-LPF0qA

Veldig bra artikkel! Alle burde ta seg bryet og lese mere om Edward Bernays, selveste arkitekten bak mye av det moderne vestlige samfunnet. Skummel type, som viser oss hvor totalitære dagens makt egentlig er.. En mann totalt uten empati for folket, og som er villig til å utnytte alt og alle i pengenes navn.

wpDiscuz