Hjem Artikler Intervju med Pär Sjögren om demonstrasjonen i Stockholm

Intervju med Pär Sjögren om demonstrasjonen i Stockholm

MOTSTANDSBEVEGELSEN Vi har tatt en prat med Pär Sjögren om Den nordiske motstandsbevegelsens demonstrasjon i sentrale Stockholm lørdag ettermiddag. KLIKK HER FOR Å LESE ARTIKKELEN PÅ SVENSK.

PS

Lørdag ettermiddag samlet omkring 40 aktivister fra Den nordiske motstandsbevegelsen seg for å gjennomføre en grunnlovsbeskyttet demonstrasjon i Stockholm sentrum. Planen var å gå igjennom hovedstaden, holde tale, og dokumentere hendelsen.

Politiet var som vanlig raskt på plass, og bestemte at en tale kunne holdes på Medborgarplatsen hvor man avsperret et området som Motstandsbevegelsen fikk til rådighet. Hva som hendte deretter har vært uklart, men i folkefiendtlig media har man pratet om at aktivister «stormet» mot politiet, og enkelte vitner har hevdet at aktivistene «angrep» politiet på kommando med blant annet glassflasker.

Resultatet ble at omkring 40 aktivister ble pågrepet, og ifølge opplysninger avisen Expressen skal ha fått ta del av, ble en aktivist lettere skadet og ført til sykehus. To politimenn rapporteres også ha blitt skadet i konfrontasjonen, og måtte oppsøke tannlege.

På søndag så har alle de pågrepne demonstrantene blitt løslatt, selv om de fortsatt er mistenkte for å ha begått lovbrudd. For å ta rede på hva det var som faktisk skjedde, har vi gjennomført et intervju med Pär Sjögren som befant seg på plass, men ikke ble pågrepet.

Hei Pär! Kan du begynne med å fortelle litt om din rolle i går?

Ja, jeg var kameramann og tok hånd om det ene filmkameraet.

Så du hadde en journalistisk rolle altså. Var det flere enn du som kun var på plass for å dokumentere?

Det var jeg og to til. En til som filmet, og en som tok fotografier.

Om vi tar det fra begynnelsen da. Hva var planen med gårsdagens demonstrasjon?

Tanken var å gjøre folket oppmerksomme på at det pågår en utryddelse av hvite mennesker over hele verden nå, og vi ønsket å flytte fokus til det fra holocaust-dagen som markeres på onsdag. Parolen for demonstrasjonen var «Stopp utryddelsen av vårt folk».

2

Når dukket politiet opp?

Med en gang vi kom opp fra T-banen så stod det en politibuss der med flere politimenn i. Etter vi hadde gått cirka 50 meter kom to busser til.

Hvordan oppførte politiet seg og hvordan var stemningen?

Vi ignorerte dem og fortsatte å gå. Etter vi hadde gått cirka 500 meter sperret de av hele veien, politimenn gikk ut og sa at vi skulle stoppe. Det ble litt bråk og en aktivist ble pågrepet.

Politiet ville vite hva vi hadde tenkt til å gjøre og de sa at de ville sørge for at vi kunne gjennomføre vår demonstrasjon.

Politiet bestemte altså at dere fikk holde tale på Medborgarplatsen?

Nei, det var bestemt av oss på forhånd at det var der talen skulle holdes. Vi sa til politiet hvilken vei vi skule gå og vi fikk gå den veien til Medborgarplatsen.

Så hva hendte på Medborgarplatsen da, ble det «stormet» mot politiet og gikk aktivistene til «angrep» på kommando som det ble påstått i media av et vitne?

Nei, absolutt ingen storming. Jeg synes ikke at vi gjorde noe som fortjente den responsen fra politiet som vi fikk.

Stemmer det at folk ble slått i hodet med batonger?

Ja. Politiet omringet jo alle og visse fikk slag mot hodet. Mange fikk også skader på armer og ben. Man kan si at politiet var glad i å slå med batongene, selv om vi ikke vil sette oss selv i noen offerrolle av den grunn.

Tror du at dette vil bli politianmeldt?

Det vet jeg ikke, jeg har ikke hørt noe om det.

3

Tror du at Motstandsbevegelsens aktivister ble avskrekket som følge av politiets oppførsel?

Nei, definitivt ikke.

Bortsett fra volden fra politiet, forekom det noe vold verdt å nevne fra Motstandsbevegelsen side? To politimenn oppgis jo å ha skadet tennene, ifølge Expressen.

Jeg så ikke noe slikt.

Så du om noen glassflasker ble kastet mot politiet?

Nei, det kan jeg ikke tenke meg, for det hele var jo over på 30–40 sekunder og politiet overrumplet jo aktivistene.

Dere som skulle dokumentere demonstrasjonen befant dere vel litt på sidelinjen av bråket, og så alt som skjedde ganske bra?

Ja, det stemmer.

Og du ble ikke pågrepet eller mistenkes for noe?

Nei.

Men politiet beslagla allikevel utstyret deres?

Ja, de beslagla to filmkameraer og et fotokamera.

Hvordan begrunnet de det?

At vi hadde filmet en kriminell handling.

Protesterte dere mot det?

Ja, jeg sa jo til dem at det var redaksjonelt materiale. «Ja vi vet», sa de og tok kameraene.

Har dere krevd å få kameraene tilbake?

Ja, vi protesterte med en gang. Tidligst i morgen (mandag) kan vi få tilbake kameraene.

Vet du hvor mange aktivister som er mistenkte for lovbrudd, og tror du at den pågående etterforskningen vil lede til at det vil tas ut tiltale mot noen?

Alle er vel fortsatt mistenkte, men jeg tror ikke det vil bli tatt ut tiltale. Det er vanskelig å si, det var vanlig bråk som ble brukt som grunn for å pågripe folk. Jeg synes absolutt ikke at det var snakk om voldsomme opptøyer.

I Stockholm hadde du en journalistisk rolle, men i mai er du i stedet en av arrangørene til Motstandsbevegelsens 1. mai-demonstrasjon i Borlänge. Hva har du å si til de som vil komme til Borlänge, men er urolige for at noe lignende kan skje der?

Det kommer ikke til å bli som i Stockholm. Vi har lang tid på oss til å forberede oss og kommer til å ha god sikkerhet på demonstrasjonen i Borlänge.

Har du noe mer du vil tillegge om lørdagen eller noe annet?

Nei, vi ses i Borlänge den 1. mai!

Da takker vi for at du tok deg tid og stilte opp på intervjuet!


 

Intervju angående gårdagens demonstration i Stockholm

MOTSTÅNDSRÖRELSEN Nordfront har pratat med Pär Sjögren som var på plats och iakttog Nordiska motståndsrörelsens demonstration i centrala Stockholm igår.

PS

Igår samlades ett 40-tal aktivister från Nordiska motståndsrörelsen i centrala Stockholm för att genomföra en grundlagsskyddad demonstration. Avsikten var att hålla ett tal, demonstrera och dokumentera händelsen.

Polisen dök snabbt upp på platsen och bestämde att ett tal kunde hållas på Medborgarplatsen där en avspärrning också upprättades. Vad som hände därefter har varit oklart men i media har det talats om aktivister som gjorde »rusningar» och förmenta vittnen har hävdat att aktivisterna »angrep» polisen på kommando med bland annat glasflaskor.

Resultatet blev ett 40-tal gripna aktivister och enligt uppgifter i Expressen ska en aktivist ha skadats lindrigt och förts till sjukhus. Två poliser ska också ha skadats i tumultet och måste uppsöka tandläkare.

Idag har alla de gripna demonstranterna blivit frisläppta även om flera fortfarande är misstänkta för brott. För att reda ut frågetecknen kring vad som egentligen hände igår har Nordfront pratat med Pär Sjögren som befann sig på platsen men inte greps.

Hej Pär! Kan du börja med att berätta vad din roll igår var?

Ja, jag var kameraman och skötte den ena filmkameran.

Så du hade en journalistisk roll då alltså. Var det fler än du som endast var på plats för att dokumentera tillställningen?

Det var jag och två till. Ytterligare en till filmare och en stillbildsfotograf.

Om vi tar det från början då, vad var den ursprungliga avsikten med gårdagens demonstration?

Tanken var att uppmärksamma att det pågår en förintelse mot vita folk över hela världen och att vi ville flytta fokus till det, bort från »Förintelsens» minnesdag på onsdag. Parollen för demonstrationen var »Stoppa förintelsen av vårt folk».

2

När dök polisen upp?

Direkt när vi klev upp ur tunnelbanan stod där en större polisbuss med flera poliser i. Sedan anslöt det två till sådana bussar när vi gått cirka 50 meter.

Hur betedde sig polisen och hur var stämningen?

Vi ignorerade dem och fortsatte att gå. Sedan när vi gått ytterligare 500 meter spärrade de av vägen, poliser klev ur och sa att vi skulle stanna och det blev lite tumult och en aktivist blev gripen.

Polisen ville veta vad vi tänkte göra och de sa att de ville se till att vi kunde genomföra vår demonstration.

Polisen bestämde alltså att ni fick hålla ett tal på Medborgarplatsen?

Nej, det var bestämt av oss i förväg att det var där talet skulle hållas. Vi sa till polisen vilken väg vi skulle gå och vi fick också gå den vägen till Medborgarplatsen.

Så vad hände på Medborgarplatsen då, gjordes det någon »rusning» mot polisen och gick aktivisterna till »attack» på kommando som det påståtts i media och av något vittne?

Nej, absolut ingen rusning eller attack. Jag tycker inte att våra aktivister gjorde något som förtjänade den respons från polisen som de fick.

Stämmer det att folk blev slagna med batonger i huvudet?

Ja. Polisen omringade ju allihop och vissa fick slag mot huvudet. Många fick också skador på armar och ben. Man kan säga att polisen var glad för att veva med batongerna, även om vi inte vill ta på oss någon offerkofta i onödan.

Tror du att det kommer polisanmälas?

Det vet jag inte, jag har inte hört något om det än.

3

Tror du att Motståndsrörelsens aktivister blir avskräckta av polisens agerande?

Nej. Definitivt inte.

Bortsett från det polisiära våldet, förekom det något våld att tala om från Motståndsrörelsens aktivister? Två poliser ska ha skadat tänderna, enligt Expressen.

Jag såg inget sådant.

Såg du några glasflaskor kastas mot polisen?

Nej. Jag har svårt att tänka mig det för det hela gick väldigt fort, det var nog över på 30-40 sekunder och polisen överrumplade aktivisterna.

Visst befann ni som skulle dokumentera demonstrationen er lite vid sidan av i samband med bråket men såg allt som hände väldigt bra?

Ja, det stämmer.

Och du greps inte och misstänktes inte för några brott?

Nej.

Men polisen tog ändå er utrustning?

Ja, de beslagtog två filmkameror och en stillbildskamera.

Hur motiverade polisen det?

Att vi hade filmat ett brottstillfälle.

Protesterade ni mot detta?

Jo, jag sa ju åt dem att det är redaktionellt material. »Ja, vi vet», sa dem och tog kamerorna.

Har kamerorna krävts tillbaka?

Ja, vi bestred beslaget direkt på plats. Tidigast imorgon kan vi få tillbaka kamerorna.

Vet du hur många aktivister som är misstänkta för brott fortfarande och tror du att den pågående utredningen kommer leda till några åtal?

Alla är väl fortfarande misstänkta, men jag tror inte att det blir något åtal. Det är svårt att säga, det var ett vanligt tumult som användes som förevändning för att gripa folk. Jag tyckte absolut inte att det var tal om något våldsamt upplopp.

I Stockholm hade du en journalistisk roll, men i maj är du istället en av arrangörerna till Motståndsrörelsens första maj-demonstration i Borlänge. Vad har du att säga till de som vill komma till Borlänge men är oroliga för att något liknande ska hända där?

Det kommer inte att bli som i Stockholm där. Vi har lång tid på oss att förbereda oss och kommer ha god säkerhet på demonstrationen i Borlänge.

Har du något mer att tillägga angående gårdagen eller något annat?

Nej, vi ses i Borlänge på första maj!

Då tackar vi för att du tog dig tid och ställde upp på intervjun!

Då Nordfront.se för närvarande ligger nere publiceras denna svenska artikel på vår norska systersida Frihetskamp.net. Under tiden Nordfront är nere är våra läsare hänvisade till vårt Twitterkonto.