Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme Landsbygden må utvikles i nasjonalsosialistisk ånd

Landsbygden må utvikles i nasjonalsosialistisk ånd

NASJONALSOSIALISME Leif Eriksson beskriver hvordan utviklingen av landsbygden i et nasjonalsosialistisk samfunn kommer til å løse dagens storbyproblematikk og lede til høyere livskvalitet, større grad av selvhusholdning, samt en mer ansvarlig utnyttelse av naturressursene. (Opprinnelig publisert 22. juni 2018).

De aller fleste og verste problemene i vårt samfunn i dag er knyttet til de voksende storbyregionene. Mangel på boliger, overbefolkede områder, grov kriminalitet, helsekøer, dårligere skoleresultater, trafikkaos, eksosutslipp, utenforskap og fremmedgjøring, no go-zoner er bare noen eksempler på effektene av den politisk organiserte urbaniseringen.

Stadig flere foretak velger å legge sine hovedkontor og produksjonsanlegg i de allerede overetablerte storbyene, hvilket ofte leder til mangel på arbeidskraft ettersom det ikke finnes ledige boliger for mennesker som vil jobbe der. Og for å ytterligere forverre problemet har folkeforræderregimet ordnet det slik at alle rasefremmede og innvandrere som kommer til vårt land fritt får velge hvor de vil bo, hvilket i praksis innebærer at de aller fleste bosetter seg i storbyene hvor de har sine landsfrender, og dessuten blir automatisk prioritert foran etniske nordboere i boligkøene.

Samtidig skaper vulgærurbaniseringen motsatte problemer på landsbygden. Grådige bedrifter som beklager seg over transportkostnader og kompetansemangel flytter sine virksomheter til storbyene eller utenlands, med den følge at forutsetningene for å kunne forsørge seg på landsbygden blir kraftig redusert. Forræderpolitikernes energiskatt er bevisst utformet for å slå hardt til mot, og helst ødelegge, landsbygdbefolkningens økonomier. For å påskynde utarmingen legger forbryterne ned skoler og busslinjer, stenger offentlige tilbud og togstasjoner, samt ser til at politi- og rettsvesen ikke kan opprettholde sikkerheten for dem som bor i tynt befolkede områder.

Økonomer og samfunnsvitere forleder oss til å tro at urbaniseringensprosessen og samfunnsutviklingen ikke lar seg stoppe, at det er en naturlig prosess, som om det lå noe skjebnebestemt over det hele. Men dette er ren løgn! I stedet er det en viktig del av globalistenes ondsinnede agenda om å konsentrere makt og virksomheter i så sterk grad som mulig, både nasjonalt og internasjonalt. De strever samtidig etter å distansere folk fra sine kulturelle og geografiske røtter for med det å omforme dem til anonyme, rotløse og lojalitetsløse konsumenter i en fullstendig artifisiell tilværelse av betong, shoppingsentre og flerkultur.

Så vel storbyenes som landsbygdens problemer ville være enkle å løse med en fordelings- og befolkningspolitikk som baserte seg på en verdensanskuelse der folkets ve og vel, naturvern og kultiveringen av vår biologiske egenart var det sentrale. Og det er nettopp et slikt verdisyn Den nordiske motstandsbevegelsen står for. I partiprogrammet Vår vei slås følgende tiltak fast på side 27:

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:

  • Bygge rekkehusområder med store grøntarealer utenfor storbyene og skape bedre og avgiftsfrie pendlingmuligheter for de som bor på landsbygden, men arbeider i storbyen.
  • Arbeide for å skape en levende landsbygd. Støtte småbedrifter som bedriver sin virksomhet på landsbygden, samt desentralisere samfunnstjenester som skole, helse, kultur-, fritids- og idrettsanlegg.
  • Stanse utnyttelsen av nordiske skoger. Skogene, akkurat som andre naturressurser, skal i et sunt samfunn ikke brukes som en uuttømmelig ressurs hvor maksimal profitt er det eneste målet.
  • Bekjempe industrialiseringen av jordbruk og dyrehold. Skjerpe forbud mot bruk av genetisk modifiserte organismer (GMO), kunstgjødsel og sprøytemidler.
  • Fremme og støtte jordbruk og dyrehold i mindre skala. Jo flere som kan forsørge seg selv med mat, desto bedre.

Dette er eksempler på virkelig progressive tiltak for å utvikle landsbygden og gi mennesker
mulighet til et mer naturlig og harmonisk liv i mindre samfunn der man ikke er fremmed overfor hverandre, og der man lever med nærhet til den natur vi både er en del av og avhengig av. Det er en politikk med formål å stoppe den kapitalistiske rovdriften av våre naturressurser gjennom å gi folket råderetten tilbake slik at folket igjen får mulighet til å verne og skjøtte naturressursene med respekt og langsiktighet. Ingen såkalte
miljøpartier kommer i nærheten av dette holistiske verdensbilde, der mennesket ikke som i de ideologier samfunnet styres av i dag anses å stå over naturen, men der mennesket er underordnet naturens lover og har et ansvar overfor kommende generasjoner til å verne om sin arv.

Ved at majoriteten av menneskene bor på landsbygden eller i storbyenes utkanter, kommer alle sosiale funksjoner som skoler, helsevesen, transport, butikker, verksteder, håndverkstjenester med videre til å skape mange arbeidsmuligheter i disse regionene. Om staten i tillegg aktivt støtter småforetak og utviklingen av skogs- og jordbruksmetoder, miljøvennlig utvinning av mineraler og fornybare energikilder, kommer forskning og produksjon på disse områdene til å skape svært mange nye og meningsfulle arbeidsplasser.

Gjennom en nasjonalsosialistisk politikk med rimelig beskatning og avskaffelse av renter kommer dagens høye inntektskrav til å bli mindre, slik at flere kan få redusert arbeidstid, eller at det for noen familier vil være tilstrekkelig at kun en part er i lønnet arbeid. Dette vil skape forutsetninger for høyere livskvalitet, flere barnefødsler, større grad av selvberging og mer tid til fellesskap og sosiale aktiviteter. I områder av vår nasjon som i dag er helt ubefolket vil staten kunne bidra til ny bosetting gjennom å støtte innovative nyetableringer, hvor lokalsamfunnet får forvalte naturressurser som skog, malm, jord og vilt selv, der hensikten er å bygge opp produksjon og foredling av samfunnsnødvendige produkter. Målet vil være å kunne produsere og dekke så mye som mulig av nasjonens behov, for med det å gjøre oss mindre avhengig av import samtidig som man bedrer sin evne til å håndtere eventuelle krisesituasjoner.

Gjennom å utvikle en levende landsbygd kommer også dagens storbyproblemer til å kunne løses. Når vi har repatriert majoriteten av alle rasefremmede fra vårt land og desentralisert deler av næringslivet til andre regioner, kommer byene til å kunne omformes til politiske og kulturelle sentre med en befolkningstetthet som er moderat. Når byarkitekter uten ideologiske tvangstrøyer får anledning til å realisere sine visjoner, kommer betongjungelen og anonyme, menneskefiendtlige miljøer til å kunne erstattes av parker, økologiske bostedsområder med selvstendige boliger og moderne energiløsninger, vakre bygninger for kultur og samfunnsfunksjoner, og spennende attraksjoner for medborgere og turister å besøke.

Den kommende nasjonalsosialistiske nasjonen kommer til å innebære en grønn revolusjon hvor vi skjøtter og bruker naturen med omsorg og respekt, en rød revolusjon hvor vi skaper et folkefellesskap der alle får plass og behøves, og ikke minst en hvit revolusjon hvor vi sikrer overlevelsen og utviklingen av den hvite rasen i Norden. Bli revolusjonær du også, om du ikke allerede er det!