Hjem Verdensanskuelse Raselære Rase – det store grunnproblem: Forord og bibliografi

Rase – det store grunnproblem: Forord og bibliografi

RASELÆRE Frihetskamp presenterer Jürgen Riegers «Rase – det store grunnproblem». Boken vil bli publisert som ukentlig føljetong.

Jürgen Riegers «Rasse – Ein Problem auch für uns» ble opprinnelig utgitt i 1969 i Tyskland som et debattinnlegg i den tyske politikken. Boken dekker alle områder innen rase og har et grunnlag i naturlovene og den evige kampen mellom rasene fremfor rasematerialisme og IQ-forskjeller.

I boken svarer Jürgen Rieger på spørsmålene om hva raser er, hvorfor det finnes forskjellige raser og hvordan de kan ha oppstått. Hvorfor raseblanding oppstår og hvorfor det må hindres blir også forklart på en pedagogisk måte.

«Rase – det store grunnproblem» har rikelig med kildehenvendelser til forskere, men blir aldri tunglest, takket være Riegers analytiske evner og pedagogiske fremstilling.

Den norske oversettelsen ble utgitt i 1986 og språket bærer derfor preg av dette.

Frihetskamp kommer til å publisere ett eller to kapitler av «Rase – det store grunnproblem» ukentlig, avhengig av kapitlets lengde. Kapittel 1 publiseres søndag 18. august.

Forfatterens forord

At kjennskapet til rasene, deres evner og adferdsmønstre er så lite utbredt, har sammenheng med tre omstendigheter:

1. Innflydelsen fra marxismen, som forklarer livsytringene ikke ut fra genetiske – men samfundsmessige – årsaker, og den moderne sosiologis overtagelse av denne tese.

2. Reaksjonen imot nasjonalsosialismen, som fremstilte den nordiske rase som høyereverdig, slik at mange som ikke tilhører denne rase, avviser enhver beskjeftigelse med rasespørsmålet.

3. De afrikanske staters økende makt i FN. Disse finner undersøkelser om raseforskjeller forkastelige, da deres rase formodentlig på en rekke områder oppviser en lavere ydelse enn den hvite rase.

Slike fordommer må likevel vike for plikten til utforsking av den videnskapelige sannhet. Det er litt for lettvint å avvise problemet slik det skjedde i en erklæring fra UNESCO den 18.7.1950: «Raser er mindre en biologisk ytringsform enn en sosial myte.» Tilspissingen av rasemotsetningene i USA og England, og i neste omgang kanskje også i Tyskland, krever en grundig og saklig undersøkelse av problemet.

Da det britiske folk – i første rekke arbeiderne – sommeren 1968 gjorde opprør mot den farvede innvandringen, vakte det internasjonal oppsikt: «I disse dager er i England sosiologiske strukturer og politiske teorier som forklarer bestemte gruppers adferd ut fra sosiale og politiske faktorer, brutt sammen. Det faktum at de menneskene som ved påske hadde gått i den samme protestdemonstrasjonen, den 1. mai var i fullt slagsmål med hverandre foran det britiske underhus, er et kjennetegn på at rasespørsmålet i en annen grad enn de vanlige politiske spørsmål har truffet livsnerven i det britiske folk. Det faktum at kommunister og tradisjonelt linjetro Labour-velgere over natten gikk på barrikadene for den erkekonservative Powell, er ennu et uoppklart fenomen.»(1)

Forhåpentlig kan denne boken være til hjelp for de rådløse sosiologer og det folk de hittil har ført på villspor.

Donald A. Swan fra I.A.A.E.E. (International Association for the Advancement of Ethnology and Eugenics, Box 3495, Grand Central Station, New York, N.Y. 10017, USA) vil jeg her få takke for all hjelp. Uten denne hadde jeg ikke kunnet forfatte dette skriftet.

Det gleder meg at denne lille boken nu også foreligger på norsk. De europeiske folk er alle i samme båt. Erkjennelsen om rasens betydning bør derfor bryte igjennom hos dem alle.

/Jürgen Rieger

  1. «Die Welt», 3.5.1968, s. 2
Kart over rasene i Europa. Klikk for å forstørre.

Bibliografi

Blant den benyttede kildelitteratur vil man ikke finne bøker utgitt i Tyskland mellom 1933 og 1945. Dette betyr ikke at forfatteren er av den oppfatning at disse bøker faglig sett ikke holder mål. En debatt om raser er imidlertid fra før av høyst kontroversiell og følelsesladet, og forfatteren ser ingen grunn til gjennom å benytte NS-litteratur å gi noen som helst grobunn for beskyldninger om «ny-nazisme» og lignende irrasjonelle «argumenter» som forfekterne av likhetslæren i mangel på konkret viden har en sterk tendens til å ty til. Det er videre et faktum at det meste av den litteratur om rasespørsmål som ble utgitt i Hitler-Tyskland er meget vanskelig tilgjengelig og derfor lite egnet som kildelitteratur.

Denne boken bygger i vesentlig grad på bøker og skrifter utgitt av «International Association for the Advancement of Ethnology and Eugenics», New York, hvor professorer i antropologi, biologi, zoologi, sosiologi, psykologi og genetikk fra ti forskjellige nasjoner samarbeider.

Ardrey, Robert: «African Genesis», New York 1961.

Armstrong, Clairette P.: «Psychodiagnosis, Prognosis, School Desegregation and Delinquency», «The Mankind Quarterly», vol. V, nr. 2, Edinburgh 1964, IAAEF-trykk.

Burt, Sir Cyril: «The Inheritance of Mental Ability», «American Psychologist», vol. XIII, nr. 1, 1958, IAAEE-trykk.

Darlington, C.D.: «The Control of Evolution in Man», «Eugenics Review», vol. 20, nr. 3 1958, IAAEEF-trykk.

Darlington, C.D.: «The Facts of Life», London 1953, tysk utgave 1959 «Die Gesetze des Lebens», F.A. Brockhaus, Wiesbaden.

Fischer, Eugen: «Die Rehobother Bastards und das Bastardisierungsproblem beim Menschen», Jena 1913.

Garrett, Henry E.: «A Review: Klineberg’s Chapter on Race and Psychology», «The Mankind Quarterly», vol. I, nr. 1 1960, IAAEE-trykk.

Garrett, Henry E.: «The S.P.S.S.L. and Racial Differences», «American Psychologist», vol. XVII, nr. 5 1962, IAAEF-trykk.

Gates, R. Ruggles: «The Emergence of Racial Genetics», «The Mankind Quarterly», vol. I, nr. 1 1960, IAAEF-trykk.

Gregor, H. James: «On the Nature of Prejudice», «The Eugenics Review», vol. 52, nr. 4 1961, IAAEE-trykk.

Hall, Raymond E.: «Zoological Subspecies of Man», «The Mankind Quarterly», vol. I, nr. 2 1960, IAAEF-trykk.

Hofstätter, Peter R.: «Gruppendynamik», Hamburg 1957.

Josey, Charles C.: «An Inquiry concerning Racial Prejudice», New York 1965, IAAEE-trykk.

Jungk, Robert og Mundt, Hans Josef: «Das umstrittende Experiment: Der Mensch», tysk utgave av Gordon Wolstenholme: «Man and his Future», München 1966.

Kuttner, Robert E.: «Race and Modern Science», New York 1967.

Landmann, Salcia: «Die Juden als Rasse», Olten Freiburg, Br. 1967.

Lundberg, George A.: «Some neglected Aspects of the «Minorities« Problem», «The Mankind Quarterly», vol. III, nr. 4 1963, IAAEE-trykk.

Lundberg, George A, og Dickson, Leonore: «Selective Association of Ethnic Groups in a High School», New York 1965, IAAEF-trykk.

Lundman, Bertil: «The Racial History of Scandinavia», «The Mankind Quarterly», vol. III, nr. 2 1962, IAAEE-trykk.

Porteus, Stanley D.: «Ethnic Group Differences», «The Mankind Quarterly», vol. I, nr. 3 1961, ILAAEE-trykk.

Radzinski, John M.: «The American Melting Pot: Its Meaning to us», «The American Journal of Psychiatry», vol. 115, nr. 10 1959, IAAEE-trykk.

Rathenau, Walther: «Zur Kritik der Zeit», Berlin 1917.

Roland, H.M. og Swan, Donald A.: «Race, Psychology and Education: Wilmington N.C.», «The Mankind Quarterly», vol. VI, nr. 1 1965, IAAEE-trykk.

Scheidt, Walter: «Rassenkunde», Reclam Bd. 7076, Berlin 1930.

Shuey, Audrey M.: «The Testing of Negro Intelligence», Lyncburg, Virginia 1966.

Swan, Donald A.: «Genetics and Psychology», «Genus», vol XX, nr, 1 til 4, Roma 1964.

«The Anatomy of a Controversy», del I og II, Edinburgh 1963, del III, Edinburgh 1964, IAAEE-trykk.

Publiserte kapitler