Hjem Nyheter Norden Sveriges høyeste forvaltningsdomstol: Motstandsmenn har samme rett til å eie våpen som...

Sveriges høyeste forvaltningsdomstol: Motstandsmenn har samme rett til å eie våpen som andre statsborgere

LOV I en ikke bare historisk, men også banebrytende dom fastslo den høyeste forvaltningsdomstolen mandag at medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelsen har samme rett til å eie våpen som andre svenske statsborgere.

Høsten 2019 fikk Tobias Lindberg beslaglagt jaktvåpnene sine av det svenske politiet. Lindberg er medlem av Den nordiske motstandsbevegelsen og fremfor alt kjent som en av de fast medarbeiderne i Radio Nordfront.

Politiet mente at Lindberg, på grunn av hans medlemskap i Motstandsbevegelsen, var en del av et voldelig ekstremistisk miljø der våpnene kunne «misbrukes». Dette er en begrunnelse som politiet har brukt mot mange lovlydige våpeneiere i Motstandsbevegelsen som har fått våpen beslaglagt de siste årene, men Lindberg godtok ikke politiets avgjørelse og har med suksess forfulgt saken helt til den høyeste forvaltningsdomstolen (HDF).

Etter å ha tapt i alle tidligere rettsinstanser så dømte HDF, som har siste ord i disse sakene, mandag til Lindbergs favør. I dommen skriver HFD at Lindberg i sin anke fokuserte på at politiet på ingen måte har vært i stand til å påpeke hvordan han personlig ville være uegnet som våpeneier. Videre skriver HFD dette om de juridiske utgangspunktene for saken:

Grunnen for tilbakekalling av «rimelig årsak» retter seg først og fremst mot omstendigheter som kan tilskrives innehaverens person og hans evne til å ta vare på våpenet (prop. 1990/91:130 s. 64).

Deretter skriver HDF at Sverige har en grunnlov som garanterer borgere ytrings-, demonstrasjons-, og foreningsfrihet og skriver følgende om disse frihetene:

Frihetene innebærer rett til å uttrykke meninger, delta i demonstrasjoner og være medlemmer av organisasjoner uten inngrep eller represalier. Dermed kan ikke våpentillatelse tilbakekalles bare på grunnlag av en persons synspunkter eller medlemskap i en politisk organisasjon eller deltakelse i møter og demonstrasjoner organisert av organisasjonen.

Retten konstaterer deretter at Den nordiske motstandsbevegelsen er et registrert politisk parti og at Tobias Lindberg bare har gjort lovlige ting som å delta i radiosendinger, demonstrasjoner og dele ut flyveblader. Politiets begrunnelse om at Motstandsbevegelsen er et «voldelig miljø» der ingen skal få lov til å eie våpen, nevner retten, men avviser deretter resonnementet med følgende ord:

For at Tobias Lindberg skal ha vist seg uegnet til å ha våpen, kreves det at han ikke oppfyller kravene til lydighet mot loven, omdømme og påliteligheten som bør stilles til en skytevåpeninnehaver. Det er ikke blitt hevdet at Tobias Lindberg har begått noen forbrytelse, eller at det er en risiko for at han personlig vil misbruke våpnene sine. Det er heller ikke fremmet noen konkrete forhold som antyder at hans engasjement i hvit makt-miljøet innebærer en risiko for at han vil miste kontrollen over våpnene og at de blir misbrukt av noen andre. Det er derfor ingen betingelser for å tilbakekalle Tobias Lindbergs tillatelse til å eie et våpen. Anken må derfor bifalles.

Som det ble påpekt innledningsvis har politiet i mange tilfeller der det er beslaglagt våpen ikke vært i stand til å hevde at våpeneieren er personlig uegnet, men det er blitt sagt at eieren kan miste kontrollen over våpnene sine og at de kan brukes for andre til å begå forbrytelser. Derfor kan det nevnes i denne sammenhengen at antall anledninger da det faktisk skjedde med våpen som eies av medlemmer av Motstandsbevegelsen er nøyaktig null. På grunn av dette faktum og den gjeldende kjennelsen, vil politiet finne det vanskelig å fortsette å beslaglegge våpen med denne begrunnelsen.

Da Nordfront kontakter Tobias Lindberg, blir han positivt overrasket over dommen:

Helt fantastisk! Jeg trodde faktisk ikke at de ville dømme i vårt favør, da jeg trodde at de – til tross for at lover og regler i dette tilfellet er på vår side – fortsatt ville finne en måte å ta våpnene fra meg. Men du kan fortsatt bli overrasket.

Bak den banebrytende dommen står høyesterettsdommerne Helena Jäderblom, Margit Knutsson og Leif Gäverth. To dommere, Mahmut Baran og Marie Jönsson, var uenige og argumenterte for at politiet skulle ha rett til å ta våpnene til medlemmer av et lovlig, men sterkt opposisjonelt parti.

Den tredje juridiske seieren i år

Dette er den tredje juridiske seieren på under seks måneder for Nordfront. I april beseiret Nordfront og Den nordiske motstandsbevegelsen Svenska Akademien, som saksøkte foreningene for påståtte brudd på det såkalte klassikervernet.

Den andre seieren kom i forrige uke da Høyesterett gav Nordfronts forrige ansvarlige utgiver medhold mot Justiskansleren. Høyesterettsdommen innebærer at alternativmedier har samme rett til å skildre grov vold som “tradisjonelle medier”.