Hjem Artikler «The Second Coming»

«The Second Coming»

POESI Frihetskamp presenterer her diktet «The Second Coming» skrevet av den irske poeten W. B. Yeats.

«The Second Coming» er et dikt av den irske dikteren William Butler Yeats, skrevet i 1919, like etter den første verdenskrigens slutt, og publisert i tidsskriftet The Dial i 1920. Diktet bruker kristne metaforer for å beskrive atmosfæren i etterkrigstiden i Europa, samt hvordan verdensordenen oppløses og en ny kraft reiser seg. Det er blant de mest siterte engelskspråklige diktene fra det 20. århundret – dette gjelder spesielt verselinjene «things fall apart» og «the centre cannot hold».

En analyse gjennomført av forskningssenteret Factiva i 2016 viste at linjer fra diktet ble sitert oftere i løpet av de første sju månedene av 2016 enn i de siste 30 årene til sammen. Noe som tyder på at diktet også er en god beskrivelse av situasjonen i Vesten i dag.

Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand.
The Second Coming! Hardly are those words out
When a vast image out of Spiritus Mundi
Troubles my sight: somewhere in sands of the desert
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs, while all about it
Reel shadows of the indignant desert birds.
The darkness drops again; but now I know
That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?

Les også:
«All The Way»
«Invictus»
Du kommer til å dø