Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen Vanlige spørsmål om vår ideologi og politikk

Vanlige spørsmål om vår ideologi og politikk

SPØRSMÅL OG SVAR Her er svar på de vanligste spørsmålene som Den nordiske motstandsbevegelsen får av utenforstående.

Hva gjør dere motstand mot?

Vi kjemper mot alt som er skadelig for vårt folk. Vi utgjør en motstandsbevegelse som befinner seg i kamp mot de krefter som bevisst eller ubevisst streber etter å tilintetgjøre vår rase, samt den vestlige sivilisasjon og kultur som vår rase har skapt.

Dette innebærer at vi gjør motstand mot dagens regime, etablissementet og den selvutnevnte elite som har kommet til å kontrollere større deler av vår verden. Vi gjør motstand mot foreteelser og fenomen som svekker vårt folk, slik som masseinnvandring, kulturmarxisme, kapitalisme og mye mer.

Er Motstandsbevegelsen sosialister?

Vi er nasjonale sosialister. Den nasjonale sosialismen som Motstandsbevegelsen forfekter skiller seg imidlertid markant fra den røde og internasjonale sosialismen som sosialdemokrater og kommunister står bak.

Vår sosialisme er nasjonal og grunner seg i folkefellesskap og ikke klassekamp. I vårt samfunn vil intellektuelle og velutdannede så vel som håndens grovarbeidere, de fra mer velstående familier så vel som de fra dårligere vilkår, de fra eliten i samfunnet så vel som de svake og sårbare, arbeide for folkets felles mål. Dette betyr også at vi går inn for et sterkt sosialt sikkerhetsnett som gir innbyggeren både rettigheter og plikter, og at staten skal kontrollere grunnleggende infrastruktur av allmennyttig interesse.

Den nasjonale sosialismen, i kontrast til rød sosialisme, handler heller ikke om å senke alle til samme laveste nivå i henhold til tanken om «likeverd», men i stedet om å innse at mennesker er ulike og da dra nytten av alle unike ferdigheter på best mulig måte.

Er Motstandsbevegelsen rasister?

Vi er rasebevisste. Hver rase har rett til å følge sin egen skjebne, til å utvikle og skape kultur og samfunn i henhold til sin egen natur. Hvert folk har en naturlig rett til å forsvare sitt territorium og sin identitet.

Det er et faktum at menneskeheten består av en rekke raser som skiller seg markant både i ytre og indre egenskaper. Vi lukker ikke øynene for disse biologiske forskjellene, men følger naturlovene og tar hensyn til de store forskjellene som finnes og som er av avgjørende betydning for den historiske utvikling. Vi verner om vår egen rase og bekjemper raseblanding – men, vi hater for den sakens skyld ikke andre raser.

Gjennom historien har etnisk homogene samfunn alltid vist seg å være mer stabile og harmoniske. Negativ rasisme oppstår bare når du prøver å blande forskjellige raser innenfor ett og samme territorium.

Er Motstandsbevegelsen nazister?

Motstandsbevegelsen bekjenner seg helhjertet til den nasjonalsosialistiske verdensanskuelse, som du kan lese mer om her.

Begrepet nazist er imidlertid en fornærmelse skapt av fiender av nasjonalsosialismen med den intensjon å stigmatisere og latterliggjøre tilhengere. Begrepet blir stadig fylt med nye stereotype nidbilder gjennom fremfor alt underholdningsindustrien og media – noe som betyr at deres narrativ-nazisme hele tiden beveger seg lenger og lenger vekk fra det vi står for og hvem vi er.

Vi er nasjonalsosialister og ikke nazister.

Er det ikke mer taktisk å kalle seg noe annet enn nasjonalsosialister?

På kort sikt kan det sikkert være slik at vi hadde blitt mer populære hvis vi hadde kalt oss noe annet. Samtidig hadde vi imidlertid vært uærlige om vi hadde kalt oss noe annet, noe som hadde påvirket oss negativt i det lange løp da løgner før eller siden gjennomskues.

Nasjonalsosialismen står diametralt i motsetning til det rådende systemet og er den eneste politiske kraften som tilbyr en gjennomtenkt helhetlig løsning på de enorme problemene som rammer Norden og vårt folk i dag.

Er dere motstandere av demokrati og for diktatur?

Vi er definitivt ikke for diktatur, men i stedet for en mer autoritær regjering som kombineres med et utpreget folkestyre.

Vår tilnærming til begrepet demokrati er derimot problematisk, først og fremst fordi ordet demokrati i moderne tid har blitt synonymt med en mengde foreteelser, fenomener og politisk stillingstagende som er direkte skadelige for vårt folk.

Ordet demokrati har blitt misbrukt i systemets propaganda for alt hva de ønsker å oppnå. I sin propaganda pleier de å beskrive enhver og alt, som på noen måte setter spørsmålstegn ved den nåværende utvikling, som udemokratisk eller antidemokratisk. Å være en såkalt demokrat i dag er dermed i praksis å være tilhenger av det folkefiendtlige systemet.

Hvis dette har blitt betydningen av ordet demokrati – ja, da er vi svorne fiender av dette «demokratiet». Men det betyr ikke at vi er imot frihet og folkestyre, eller at innbyggerne skal ha rettssikkerhet og medbestemmelsesrett. Det bør også tillegges at vårt syn på ekte demokrati står betydelig mye nærmere den opprinnelige ideen – hovedsakelig det athenske demokrati i antikken – enn det systemet mener er demokrati i dag.

Hvorfor hater dere så mye?

Det gjør vi ikke. Vi er drevet av kjærlighet til vårt folk og til naturen og ikke av hat. På den annen side er det helt naturlig å hate det som kommer i veien for det du elsker, uansett om du er nasjonalsosialist, kommunist eller liberal. Uten hat finnes heller ingen kjærlighet.

Står dere til høyre eller venstre på den politiske skalaen?

Vi står over den politiske høyre-venstre-skalaen. Nasjonalsosialismen utgjør i stedet en komplett verdensanskuelse og et reelt alternativ til både høyre og venstre. Vi er motstandere av både høyrekapitalisme og venstremarxisme.

Vi setter alltid det som er best for folket først, og dette uansett om det vanligvis blir klassifisert som høyre, venstre eller noe i mellom.

Hva har dere imot mennesker som er homoseksuelle?

Hva mennesker gjør bak lukkede dører i sin private sfære er ikke noe vi bryr oss om, så lenge det er voksne og skjer frivillig.

Derimot er vi imot homofili i det offentlige rom, samt den organiserte homolobbyen som gjennom såkalte Pride-tog og annen subversiv propaganda arbeider for å normalisere og opphøye unaturlige fenomener på bekostning av både folket som helhet og barnas ve og vel. En sunn og velfungerende familie, sett til hva som er naturlig og til barnets beste, består helt enkelt av en mann og en kvinne.

Hva har dere imot jøder?

Vi gjør motstand mot den rådende makteliten som styrer store deler av vår verden og som bevisst eller ubevisst prøver å ødelegge vårt folk. Foruten de ulike lands regjeringer består denne makteliten også av blant annet media, bankvesenet og underholdningsindustrien – samtlige bransjer hvor jøder er ekstremt overrepresentert.

Videre så eksisterer det en jødisk rasisme som har blitt formulert i tusenvis av år i de jødiske religiøse skriftene og livsmønstrene. Fra Mosebøkene til nåtidens jødiske statsmenn, rabbinere og ideologer har det jødiske folket beskrevet seg som «Guds utvalgte folk» med en spesiell rett til å inneha verdensherredømme, og at vi etniske nordeuropeere står i veien for dette og må elimineres først.

Hva mener dere om Holocaust?

Motstandsbevegelsen har selvsagt ikke noe som helst ansvar for det som skjedde eller ikke skjedde i et annet land for nesten 100 år siden. Like lite som venstrepartier er ansvarlig for det kommunistiske folkemordet i Sovjetunionen eller Kina, eller de andre liberaldemokratiske partiene er ansvarlige for atombombingene av Japan.

Når det er sagt, er det alltid seierherrene som skriver historien, og når det kommer til den historie skrevet av seierherrene om andre verdenskrig, er det en enorm mengde bevis som gjør at det er god grunn til å stille spørsmål ved det meste av den offisielle historieskrivning.

Er dere imot funksjonshemmede eller de som har ADHD?

Den nasjonalsosialistiske verdensanskuelse som vi forfekter bygger på folkefellesskap og kjærlighet til sin neste. I dette folkefellesskapet inngår også de svake og utsatte. I det syvende punktet i vårt politiske program skriver vi at vi skal «innføre et nasjonalsosialistisk samfunn der ressursene fordeles slik at man tar hånd om hele folket, sterke så vel som svake, og der alle gis mulighet til å nå sitt fulle potensial.» I kategorien svake og utsatte inngår også de mennesker som har ulike mer alvorlige typer funksjonshemming.

For å unngå menneskelig lidelse ønsker vi, på et humant plan og under rimelige forhold, minimere tilstrømningen av mennesker med sterk nedsatt funksjonsevne, men samtidig med den høyeste respekt og ansvar ta vare på dem som tross dette blir født.

Hva gjelder ADHD så er dette i dag en diagnose som lettvint stilles av psykiatrien på alle som ikke passer inn i deres mal angående «normal» personlighet. Etter vår mening er det, i de fleste tilfeller, ikke engang å klassifisere som funksjonshemming.

Er dere en religiøs organisasjon?

Vi er en politisk organisasjon som går inn for et nasjonalsosialistisk og mer naturlig liv. Vi er for religionsfrihet, både når det gjelder våre medlemmer i dag og i våre visjoner om hvordan Norden skal styres etter vår maktovertakelse.

Hvorfor anvender dere ikke det norske flagget i rødt, hvitt og blått?

Vi er en pan-nordisk organisasjon som kjemper for et samlet Norden. Det hadde da vært litt merkelig å anvende det norske flagget. Videre er det norske flagget i dag på mange måter blitt et symbol på dagens Norge og systemet vi kjemper mot, snarere enn et symbol på det norske folket. Vi hever motstandens revolusjonære og nordiske flagg fremfor den flerkulturelle staten Norges.

Hva mener dere om EU?

EU er et globalistisk prosjekt med sikte på å, blant annet, flytte makten fra de ulike landenes parlament og åpne våre grenser. Ettersom vi ønsker at vår nasjon skal være selvstendig og for at vårt folk skal bevares, ønsker vi å forlate EU med umiddelbar virkning. Du kan lese mye mer om vårt syn på EU og alternativet vi streber etter hos faktabanken FrittNorden.nu.