Hjem Nasjonal kamp Vår vei – punkt 3

Vår vei – punkt 3

VÅR VEI Her følger tredje punkt i Den nordiske motstandsbevegelsens politiske manifest «Vår vei – Ny politikk for en ny tid».

«Vår vei – Ny politikk for en ny tid» er Den nordiske motstandsbevegelsens politiske manifest. Skriften består av ni punkter som redegjør for organisasjonens politiske vilje. Skriften finnes tilgjengelig for salg i organisasjonens nettbutikk HER og kan lastes ned i gratis PDF-utgave HER.

3. Sammen med de øvrige nordiske landene skape en nordisk selvforsørgende stat med felles forsvar, felles valuta og sentralbank, og felles overgripende lover og regler. Dette innebærer også at man umiddelbart forlater Den europeiske union og eventuelle andre lignende folkefiendtlige sammenslutninger.

Norden består i dag av nasjonene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Ser man på likhetene hva gjelder opphav, kultur, språk og mentalitet, samt den geografiske situasjonen, er dette som skapt for en vellykket sammenslåing. De forskjellene som eksisterer landene imellom, både hva gjelder språk og kultur, kan ikke sies å være av større proposjoner enn hva som allerede eksisterer innenfor landegrensene. Dersom vi ikke kan sette eventuelle forskjeller til siden, og forenes i én folkebevarende nasjon, finnes det stor risiko for at Norden og de nordiske folkene vil opphøre å eksistere.

Et forent Norden skulle sikre de nordiske folkenes selvstendighet og muliggjøre deres rasemessige og kulturelle overlevelse. Et forent nordisk forsvar skulle også stå sterkt imot fiendtlige krefter i verden.

Forente er vi sterke

I dag er Finland, Sverige og Danmark medlemmer av Den europeiske union (EU). Dette innebærer at i disse landene har en rekke viktige avgjørelser blitt flyttet fra landenes egne parlament til karrierister og globalister i Brüssel. I Norge og Island er ikke situasjonen bedre, da man gjennom Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) også har underkastet seg EU, men uten å bli offisielt medlem. Norge, Danmark og Island er dessuten medlemmer av den destruktive krigsalliansen North Atlantic Treaty Organization (NATO). Ettersom hensikten med disse er å få hele verden inn i sionistenes verdensordning, er det vår plikt å så fort som mulig bryte disse uhellige sammenslutningene.

I en verden, som i hvert fall i mange år fremover vil utgjøre en trussel mot vårt folks frihet, er Norge en alt for liten nasjon til å kunne stå alene. Det er derfor helt essensielt at vi slår oss sammen med de øvrige nordiske folkene. Den nordiske motstandsbevegelsen har som mål å føre kampen i samtlige nordiske land, for å på den måten muliggjøre at en folkelig reisning skjer nogenlunde samtidig.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:
 • Umiddelbart forlate NATO, EØS og andre lignende folkefiendtlige sammenslutninger.
 • Forene Norden til én stat.
 • Sikre at det forente Norden skal kunne hevde seg militært, økonomisk og kulturelt.

Lokale forskjeller

Alle de nordiske landene vil beholde sine respektive språk. Nordens mange unike kulturer skal bevares. Minoriteter, som eksempelvis samer og inuitter, skal beholde sin kultur og sin etnisitet. Regionale lover vil bestå, men skal hvile på en all-nordisk grunnlov (konstitusjon).

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:
 • Forfatte en all-nordisk grunnlov.
 • Oppmuntre til lokalt og regionalt selvstyre i lokale spørsmål.
 • Fremheve og styrke nordisk kultur, historie og lokale særtrekk.

Selvforsørgende stat

Den nordiske motstandsbevegelsen er ikke prinsipielt imot import, men ser snarere på det som positivt å kunne utveksle varer og tjenester med vennligsinnede nasjoner. Det frie Norden skal derimot være såpass selvforsørgende at det aldri blir avhengig av omverdenen for å kunne overleve.

Norden er rikt på naturressurser som blant annet skog, dyrkbar mark, gruver, fiskevann, gass og olje. Ressursene vi har tilgjengelige på vårt geografiske område, skal forvaltes vel. I forhold til vår befolkning er vi rike på ressurser i Norden, men vi skal aldri belaste naturen mer enn den klarer. Norden skal dog produsere mer mat, enn hva befolkningen behøver. Overskuddet kan brukes til handel med andre nasjoner og/eller lagres i beredskapslagre. Videre skal vi ha en omfattende industri som produserer det vi behøver. Norden kan eksempelvis ha sin egen stålindustri, tekstilindustri, bilindustri, elektronikkindustri og så videre.

De nordiske produktene skal bli kjent for å være av beste kvalitet, og vil være produsert med hensyn til både arbeidsmiljø og naturen. Våre produkter skal ikke ha en planlagt livslengde for å maksimere økonomisk vinning, men skal snarere produseres med best mulige kvalitet for maksimal levetid. Dette, sammen med et stort marked for reservedeler, vil være til gagn for både konsument og natur. Den bevisste konsument vil velge nordisk av hensyn til både etikk, miljø og kvalitet. Å posisjonere nødvendig industri i Norden, vil også bidra til å avskaffe arbeidsløsheten.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:
 • Ha en nordisk selvforsørgelsesgrad på over 100 prosent.
 • Ha en levende landsbygd for kjøtt- og kornproduksjon.
 • Innføre tollavgifter på importvarer som kan produseres i Norden.
 • Skape en utviklet moderne basisindustri som dekker vårt folks behov.

Statliggjøre den monetære infrastrukturen

Det rådende banksystemet, fractional-reserve banking, gir privateide banker mulighetene til å skape kreditter. Det vil si å skape penger fra tomme intet. Av de penger som i dag sirkulerer i vårt finansielle system, er det fleste skapt på denne måten. Penger er i dag bare sifre i et datasystem, og kun tre prosent av disse eksisterer som fysiske penger. Det finnes heller ingen reell verdi som tilsvarer mengden av penger som er i sirkulasjon. Hele denne konstruksjonen er en innviklet måte å frarøve verdens nasjoner og privatpersoner for ressurser til bankelitens interesser. Den finansielle ordningen som har vært rådende, må fundamentalt endres.

Den nordiske staten skal ha en egen statskontrollert sentralbank, som har enerett på å skape nye penger til vårt økonomiske system. De penger som sirkulerer må tilsvare Nordens samlede produksjons- og arbeidspotensial. Hvordan dette utregnes, skal være tilgjengelig for allmennheten. Handelssamarbeid skal umiddelbart innledes med andre frie stater, som har forlatt den sionistiske finansordningen. Norden skal ikke, som i dag, låne penger for sin velferd. Å kortsiktig leve i luksus og la våre barn og barnebarn betale for det i fremtiden, bryter med vårt nasjonalsosialistiske verdigrunnlag.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:
 • Forlate den nåværende finansordningen.
 • Innføre en statskontrollert sentralbank med monopol på å skape penger.

Avskaffe renten

Det nåværende renteslaveriet er både umoralsk og fundamentalt usunt for folket, ettersom det rent praktisk innebærer å ta fra de fattige og gi til de rike. Systemet belønner de med store finansielle ressurser, og straffer de med lite til rådighet. Forverret blir situasjonen når man som i dag tar ut renter i flere ledd. Dette innebærer at den vanlige borgeren betaler skyhøye renter som en betydelig del av sine månedlige utgifter. Rente er en måte for de destruktive finansielle kreftene å stjele penger fra folket på.

I stedet for rente vil Den nordiske motstandsbevegelsen innføre en avgift for å holde betydelig kapital ute av sirkulasjon. Dette for å fremme produksjon og handel, som igjen fremmer en sunn og livskraftig økonomi. Hvordan detaljene omkring dette skal utformes, er noe som må baseres på empiriske studier og tilpasses etter den rådende situasjonen.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:
 • Avskaffe renten.
 • Innføre en avgift for de som holder betydelig kapital ute av sirkulasjon.

Les også:
Vår vei – punkt 1
Vår vei – punkt 2
Vår vei – punkt 3
Vår vei – punkt 4
Vår vei – punkt 5
Vår vei – punkt 6
Vår vei – punkt 7
Vår vei – punkt 8
Vår vei – punkt 9