Hjem Nasjonal kamp Vår vei – punkt 6

Vår vei – punkt 6

VÅR VEI Her følger sjette punkt i Den nordiske motstandsbevegelsens politiske manifest «Vår vei – Ny politikk for en ny tid».

«Vår Vei – Ny politikk for en ny tid» er Den nordiske motstandsbevegelsens politiske manifest. Skriften består av ni punkter som redegjør for organisasjonens politiske vilje. Skriften finnes tilgjengelig for salg i organisasjonens nettbutikk HER og kan lastes ned i gratis PDF-utgave HER.

6. Skape et moderne samfunn i harmoni med den naturlige orden. Våre dyrebeskyttelseslover skal legge vekt på etikk fremfor profitt. Naturen og dens ressurser skal brukes med fornuft og fremtiden i tanke. Allemannsretten skal vernes.

Felles for alle de ideologier og systemer som aksepteres av de styrende i dag, er at de i sitt fundament fornekter naturen eller på noen måte anser at mennesket står over den. Såvel flerkultur, som den grenseløse kapitalens rovdrift på naturens ressurser, er forbrytelser mot den naturlige orden, og vil straffes hensynsløst på det tidspunktet naturen slår tilbake. En pris de kommende generasjonene vil få betale for i form av blant annet et havarert økosystem, overbefolkning og sult, uttømte naturressurser, og så videre.

Vi nasjonalsosialister innser at mennesket er en del av naturen og derfor må streve etter å leve i samklang med den og følge dens lover. Den nordiske motstandsbevegelsen er det eneste politiske alternativet i Norden som virkelig verner om naturen – også når det kommer til et biologisk mangfold for mennesket. Nasjonalsosialismens naturfremmende verdier må på sikt spres i verden og erstatte det nåværende parasittiske synet mennesket har på naturen. Uten det nasjonalsosialistiske synet på mennesket som en del av naturen, med et unikt ansvar til å ta hånd om den, vil menneskeheten på sikt gå under.

En levedyktig planet

I det liberale demokratiets tidsalder har mennesket i stor grad blitt forvandlet til en parasittisk skapning, som suger ut jordens ressurser og behandler den hensynsløst for å enten tilfredsstille sin egen livsstil eller gjøre rike mennesker enda rikere. Den nordiske motstandsbevegelsen vil bekjempe dette gjennom å gå i bresjen for de grønne spørsmålene nasjonalsosialismen alltid har vernet om. Gjennom å leve naturlig og tenke langsiktig kan vi skape en levedyktig planet for våre barn og barnebarn.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:
 • Gå i bresjen for en strengere miljølovgivning.
 • Satse på geovitenskap og være ledende innen utviklingen av fornybar energi som skal kunne drive hjem, biler, industri, og så videre.
 • Arbeide for at en mer naturvennlig tankegang skal erstatte «bruk-og-kast»-mentaliteten som i dag er rådende.
 • Samarbeide internasjonalt for å implementere dette på en bred front, også globalt.

Dyrevern- og velferd

Den nordiske motstandsbevegelsen har et organisk syn på verden, og motsetter seg det rådende antroposentriske synet på dyrene som laverestående og mindreverdige skapninger, som kun eksisterer for å tjene mennesket. Vi anser at mennesket har et særskilt ansvar for å ikke forårsake dyr unødvendig lidelse, samt å opprettholde balansen i naturen.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:
 • Avskaffe ritualslakt som kosher og halal.
 • Skjerpe strafferammen for kriminalitet mot dyr, som dyremishandling.
 • Forby smertefulle dyreeksperiment.
 • Jobbe for en sunn jakt- og fiskepolitikk der vi kun tar hva vi behøver og tilpasser vår livsstil etter naturen, og ikke omvendt.
 • Øke beskyttelsen av utrydningstruede arter som på grunn av menneskelig påvirkning reduseres i antall hver eneste dag.
 • Innføre strenge dyrebeskyttelseslover. Det som i dag klassifiseres som økologisk, skal anses å være minimumstandard. Strengere krav for dyrehold. Dette skal også gjelde husdyr og ville dyr som holdes i fangenskap.
 • Sikre at barn i tidlig alder får respekt og forståelse for naturen og at de inntar en holistisk innstilling til den. Barn skal vokse opp som vernere av naturen, ikke parasitter.

Et naturlig liv

Storbyene bør først og fremst være hjem for den politiske, finansielle og militære eliten, samt for handel og industri. Store byer er dog ikke noe sunt bomiljø for mennesker, da disse degenererer og alienerer mennesker fra både naturen og andre mennesker. Dette vil naturligvis igjen svekke folkefellesskapet. Den nordiske motstandsbevegelsen vil derfor oppmuntre og legge til rette for at nordboere kan bo slik at de har fri tilgang til naturen og mulighet til å dyrke egen mat. De vil på den måten kunne være delvis selvforsørgende, dersom en krise skulle oppstå.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:
 • Bygge rekkehusområder med store grøntarealer utenfor storbyene og skape bedre og avgiftsfrie pendlingsmuligheter for de som bor på landsbyen, men arbeider i storbyen.
 • Arbeide for å skape en levende landsbygd. Støtte småbedrifter som bedriver sin virksomhet på landsbygden, samt desentralisere samfunnstjenester som skole, helse, kultur-, fritids og idrettsanlegg.
 • Stanse utnyttelsen av nordiske skoger. Skogene, akkurat som andre naturressurser, skal i et sunt samfunn ikke brukes som en uuttømmelig ressurs hvor maksimal profitt er det eneste målet.
 • Bekjempe industrialiseringen av jordbruk og dyrehold. Skjerpe forbud mot bruk av genetisk modifiserte organismer (GMO), kunstgjødsel og sprøytemidler.
 • Fremme og støtte jordbruk og dyrehold i mindre skala. Jo flere som kan forsørge seg selv med mat, desto bedre.

Vi eier naturen sammen

Vi nordboere skal være stolte over at vi har allemannsretten i samtlige nordiske land (bortsett fra Danmark). Noe som absolutt ikke er noen selvfølge i resten av verden, hvor slike ordninger enten er ikke-eksisterende eller sterkt begrensede. At privatpersoner skal kunne få eie mark, er selvsagt. De bør dog se på seg selv som forvaltere av naturen, og ikke eiere.

Vi vil revidere den nåværende naturvernsloven og gjennomføre innskjerpinger og tillegg hvor det trengs. Blant annet må lovverket være betydelig mer konkret i forhold til hvordan naturen skal kunne forsvares fra kommersielle interesser.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:
 • Verne om allemannsretten og innføre den i hele Norden.
 • Klargjøre at allemannsretten ikke kun innebærer rettigheter, men også plikter. Skade på skog og mark skal tas på alvor, og det skal være en plikt å rapportere misforhold i naturen.
 • Med kraft bekjempe ulovlig kommersiell utnyttelse av naturen.
 • Arbeide for sterkere lover som skal gavne det biologiske og geologiske mangfoldet.
 • Innføre tiltak for å se til at kommunene tar hensyn til miljøet i de tilfeller hvor kommersielle interesser ønsker å etablere seg i naturområder. Betydelige forandringer i landskapet må få tillatelse fra myndighetene.

Biologisk mangfold

Gjennom å erkjenne at mennesket er en del av naturen må vi også innse at mennesket ikke kan være et unntak hva gjelder naturens lov om biologisk mangfold. Intet grønt parti kan støtte «flerkultur», da denne folkemordsideologi er motsetningen til biologisk mangfold og evolusjonær utvikling. Vi fremmer en verden av frie nasjoner hvor rasene lever adskilte, men hvor de allikevel kan samarbeide, og hvor hvert folkeslag og hver rase kan utvikles etter sine egne forutsetninger og i samklang med den naturlige orden. Masseinnvandring, «flerkultur» og tvangsintegrasjon må knuses slik at jordens mangfold kan overleve.

Den nordiske motstandsbevegelsen ser alvorlig på invasjoner av fremmede arter som på unaturlig vis har etablert seg i den nordiske naturen, ettersom disse utgjør en formidabel trussel mot både befolkningen, økosystemet og det biologiske mangfoldet.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:
 • Ta et krafttak mot de fremmede arter som på unaturlig vis har etablert seg i den nordiske naturen, slik at deres skadevirkning på vår nordiske fauna blir minimal.
 • Bekjempe «flerkultur» og i stedet fremme biologisk mangfold også for mennesker.

Les også:
Vår vei – punkt 1
Vår vei – punkt 2
Vår vei – punkt 3
Vår vei – punkt 4
Vår vei – punkt 5
Vår vei – punkt 6
Vår vei – punkt 7
Vår vei – punkt 8
Vår vei – punkt 9