Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen Wikipedias side om Den nordiske motstandsbevegelsen: Fortsettelse på løgnene

Wikipedias side om Den nordiske motstandsbevegelsen: Fortsettelse på løgnene

MOTSTANDSBEVEGELSEN Wikipedias artikkel inneholder enda flere løgner. Hvilke er løgner og hvorfor? Dette er del 3 av 5 i en artikkelserie om Den nordiske motstandsbevegelsens side på Wikipedia.

I gårsdagens artikkel ble flere av de grove løgnene som spres på Wikipedias side om Den nordiske motstandsbevegelsen tilbakevist. En hel artikkel på mer enn 1 600 ord kunne skrives for bare å komme seg igjennom introduksjonsteksten om organisasjonen. I denne artikkelen skal vi se på de alvorligste løgnene i de gjenværende delene av Wikipedias artikkel om Motstandsbevegelsen, som omhandler bevegelsens historie, ideologi, organisering og lovbrudd.

Vi tar dem i denne rekkefølgen og starter således med historie. Her er det én ting som stikker seg ut, nemlig dette:

Høsten 2015 ble det kjent at SMR ble støttet økonomisk av Den russisk-imperiske bevegelse (RID), en høyreekstremistisk og paramilitær russisk organisasjon som står i opposisjon til Putin og den russiske staten, og som også sender frivillige soldater til den pro-russiske siden i Øst-Ukraina.

Økonomisk støtte fra Russland, og det fra en paramilitær organisasjon dessuten. Oy vey! Hva kan dette dreie seg om? Jo, det har seg slik at nå og da deltar representanter fra ulike nasjonalsinnede organisasjoner og nasjoner på Motstandsbevegelsens arrangementer, på samme måte som at Motstandsbevegelsens aktivister deltar på arrangement i regi av andre organisasjoner rundt om i Europa. Dette er dog ikke så rart ettersom vår kamp er global, hvilket vi også er helt åpne med. Ettersom den sionistiske selvutnevnte eliten som styrer verden i dag, virker globalt, må vi selvsagt også organisere motstanden globalt.

På Nordendagene 2015 deltok en liten delegasjon fra en russisk nasjonalsinnet organisasjon ved navn Den russisk-imperiske bevegelse (RID). Foruten å si et par ord fra scenen da de først var i Sverige, bestemte de seg også for å donere 150 euro, det vil si rundt 1 500 norske kroner, til Den nordiske motstandsbevegelsen som en symbolsk gest for deres vennskap. Dette er den eneste økonomiske støtten vi noensinne har fått fra RID.

Det som står dreier seg altså om en svært liten hendelse i organisasjonens historie som ikke har berørt eller endret Motstandsbevegelsens arbeid i noen retning, eller medført noen betydelig innvirkning på vår virksomhet. Til tross for dette, så taes dette med som en av de totalt seks sakene som Wikipedias skribenter synes er såpass verdt å nevne, fra organisasjonens 21-årige historie.

Det er med dette klart og tydelig at det ikke står i deres interesse å formidle et objektivt bilde av organisasjonens historie overhodet, men i stedet virker formålet være å bevisst spre et propagandistisk og feilaktig bilde av bevegelsen. Med tanke på medias hetskampanje mot Russland, samt at det her dreier seg om en «paramilitær» organisasjon, så blir dette selvsagt god propaganda utav noe som nærmest skulle kunne klassifiseres som en ikke-hendelse. Intensjonen deres er selvklart å bygge opp om at vi skulle være noen slags terroristorganisasjon.

Det samme mønsteret, der man velger ut snåle saker som passer inn i det bildet man ønsker å formidle, samtidig som man gir blanke i relevant informasjon, finner vi også under avsnittet ideologi på siden. De to første setningene vi finner er disse:

Den nordiske motstandsbevegelsen bekjenner seg til den nazistiske verdensanskuelsen. Organisasjonen har, ifølge sikkerhetspolitiet, som målsetting å etablere et totalitært styre gjennom revolusjon.

Atter igjen; vi er ikke nazister, men derimot nasjonalsosialister. Vi bekjenner oss derfor ikke til denne høyst fiktive «nazistiske verdensanskuelsen», men snarere til den nasjonalsosialistiske.

At det svenske sikkerhetspolitiet SÄPO har uttalt seg som nevnt over, er helt riktig, MEN hva som ikke nevnes på Wikipedia er at SÄPO dro tilbake formuleringen etter at Pär Öberg ringte inn til SÄPO og stilte spørsmål ved deres uttalelse. Ann-Za Hagström ved SÄPO erkjente i samtalen med Öberg at det var «uheldig» at det hadde blitt feil. På Wikipedia nevnes selvfølgelig ikke dette. Vi er nok ikke for noe totalitært styre. I vårt politiske program, Vår vei, fremgår dette tydelig, og derfor tar jeg med følgende sitat derfra:

Vårt mål er å bygge en sterk stat med et sterkt og kompetent lederskap etter leder- og ansvarsprinsippet, som ser til hele folkets vel og bevarelse. Dette vil være et demokrati i ordets sanne bemerkelse, og folkets medbestemmelsesrett vil være omfattende.

Vil du lese mer om hvilken stat vi ønsker å skape, anbefales det å lese fjerde punkt i Vår vei, i sin helhet, eller lytte til avsnitt 11 av podkasten Lederperspektiv.

Vi går videre og finner følgende: «Organisasjonen benekter at holocaust har funnet sted og har systematisk trakassert holocaust-overlevende».

Det er ganske så riktig at vi har avslørt det såkalte holocaust for å være den største bløffen i vår verdenshistorie. «Bevisene» som finnes for at et «holocaust», i regi av nasjonalsosialister, skal ha funnet sted, er like holdbare som Wikipedias løgner. Men anklagen om at vi «systematisk skal ha trakassert såkalte holocaust-overlevende» er en løgnaktig overdrivelse. Bytter vi ordene til et par synonymer, innebærer dette altså at vi skulle ha forfulgt disse spøkefuglene, eller at vi regelmessig skulle ha plaget dem. I sammenheng med at disse sjarlatanene reiser landet rundt for å gråte krokodilletårer, mens de indoktrinerer skolebarn, har vi ved et par anledninger vært på plass for å spre sannheten, i form av flyveblad eller plakater. Dette kan da strengt talt ikke sies å være det samme som å skulle, systematisk, konsekvent eller regelmessig, forfulgt og plaget personene.

Vil du vite mer om «holocaust», anbefaler jeg at du leser her, her og her.

Avsnittet om ideologi avsluttes med disse setningene:

Organisasjonen omtaler skattesystemet i Sverige negativt, og en leserundersøkelse i organisasjonens avis viste til at rundt halvparten av de som svarte betaler ingen, eller delvis ingen, skatt som følge av ideologisk overbevisning. Ideologisk overbevisning hindrer dog ikke medlemmer fra å ta imot skattemidler i form av sykepenger eller arbeidsledighetstrygd.

Dette avsluttende avsnittet er ett av fire som omhandler vår ideologi. Således kan leseren lett få oppfatningen at kritikk mot skattesystemet i Sverige er et av våre absolutt største fanesaker. I virkeligheten har vi ingen større kritikk mot dette, og absolutt ikke med den vinklingen som de ovennevnte setningene gir uttrykk for. Visstnok synes vi at skatten burde senkes noe, og at den i høyere utstrekning burde gå til saker som helsevesen, omsorg og skole, fremfor til masseinnvandringen, integrasjonsprosjekter og LHBTP-sertifiseringer. Men igjen, sammenlignet med andre problemer blir dette temmelig uviktig, og det er heller ikke noe vi skriver og uttrykker oss om i noen særlig stor grad. I en ærlig kontekst burde det kanskje først nevnes om oss hvis man skrev ned et hundretall av de ideologiske punktene vi står for.

Vi er dessuten helt positivt innstilt til at de som på grunn av sykdom eller skade ikke kan jobbe, skal få den støtte som kreves av staten for at de kan leve et anstendig liv. Slik kommer det også til å være i vår fremtidige stat. Med dette sagt finnes det altså på ingen måte noen dobbeltmoral ved at våre medlemmer som skulle være syke, eller ikke kan få seg jobb, mottar bidrag. Tvert imot så er det helt i tråd med hva vi selv forfekter. Det hele er altså et uærlig forsøk på å latterliggjøre. «Haha, de er motstandere av å betale skatt, samtidig som selv drar nytte av velferden, som bekostes av skatt.» Ordene deres blir nok langt pinligere når det går opp for dem at vi helt og holdent er positivt innstilt til å betale skatt, sålenge pengene går til hva det burde gå til, samt at vi er forfektere av et sterkt sosialt sikkerhetsnett.

Gjennom å bare ha med fire avsnitt om vår ideologi, hvorpå ingenting er sitat fra vårt politiske program, eller vår ideologiske podkast Lederperspektiv, hvilket det burde ha vært om man på et korrekt og objektivt sett skulle beskrive vår ideologi, vil Wikipedias skribenter dessuten spre et bilde av at vi egentlig ikke har noen ideologi, eller i det minste at den er bygget på en svært svak grunn. Det samsvarer vel ikke med den «nazistiske verdensanskuelsen» at nasjonalsosialismen er en komplett verdensanskuelse som kan gi svar på spørsmål om hver eneste detalj i politikken, såvel som i filosofien.

Ønsker du å lære mer om vår ideologi, kan du lese vårt politiske program i sin helhet, lytte til et hvilket som helst avsnitt av Lederperspektiv, eller lese våre ideologiske artikler.

Vi tar oss så videre til avsnittet som omhandler organisasjon, som, til tross for litt feilaktigheter her og der, er det mest korrekte av samtlige avsnitt på Wikipedias side om Motstandsbevegelsen. Vi finner dog en setning på slutten som er verdt å ta med i denne artikkelen:

Ifølge tidligere medlemmer, intervjuet av Svenska Dagbladet i 2017, blir de som forsøker å forlate bevegelsen truet og forfulgt av organisasjonen.

Her blir altså Svenska Dagbladets anonyme, mest sannsynlig oppdiktede, intervjuobjekter brukt som en tilstrekkelig pålitelig kilde å bruke på Wikipedia. For dette passer jo selvsagt bra med det bildet man forsøker å male, om at vi skulle være en slags sekt.

Sannheten er imidlertid at nasjonen vi kjemper for å redde står i flammer, og at vi av den grunn også har veldig mye å ta tak i. Hvorfor skulle vi overhodet ønske å kaste bort vår tid og begrensede ressurser på mennesker som ikke lenger ønsker å være en del av kampen? Tvert imot så skriver vi følgende om avhopp i heftet Håndbok for aktivister i Motstandsbevegelsen: «[avhopp] er dog ikke alltid negativt, ettersom umotiverte personer senker kampmoralen blant sine kamerater og heller grus i organisasjonens kampmaskineri».

Derimot skriver vi også i samme skrift:

Dette kan til slutt lede avhopperen til å la seg utnytte av fienden. Et eksempel er når avhopperen blir kontaktet av fienden og blir bedt om å fortelle om sin tid i organisasjonen. Gjør avhopperen det, har han eller hun blitt forvandlet til en forræder og skal behandles deretter.

Men, det å selge ut sine kamerater og legge til rette for systemet å bekjempe oss gjennom å gi disse informasjon er ikke akkurat det samme som å «prøve å forlate bevegelsen». Dessuten kan ingen «prøve» å forlate Motstandsbevegelsen. Medlemskapet er frivillig, og ønsker man å forlate, så gjør man ganske enkelt det. Det er altså ingenting man kan forsøke og misslykkes med.

Wikipedia-siden om oss avsluttes med en helt egen del om «Lovbrudd og koblinger til lovbrudd». Dette er bemerkelsesverdig i seg selv, da intet annet politisk parti i Sverige har en lignende seksjon på deres Wikipedia-side. Ikke heller blant småpartiene som Kommunistiska partiet eller Alternativ for Sverige. Ikke heller blant ikke-parlamentariske grupper som har vært åpne med at de er kriminelle, som eksempelvis AFA og Revolutionära fronten. Faktum er at et slikt avsnitt ikke engang er å finne på Wikipedias side om Bandidos, eller andre sterkt kriminelt belastet gjenger.

Med dette avsnittet forsøker man å få det til å fremstå som om at Motstandsbevegelsen er grovt kriminelle (verre enn Bandidos?). Alt for å kunne styrke tidligere løgner. At man lyver litt mer gjør dog ikke at de første løgnene blir mer sanne.

Gransker man dessuten listen over lovbrudd som ramses opp, innser man også kjapt at ganske få av de lovbrudd som påstås ha koblinger til oss stemmer. Da denne artikkelen allerede er nokså lang, nøyer jeg meg med å tilbakevise de fem lovbruddene som listes koblet til oss de siste to årene. Blant disse fem er en dom for «hets mot folkegruppe» mot vår tidligere ansvarlige utgiver helt korrekt. De øvrige er dog grovt feilaktige, og vil kommenteres nedenfor:

I september 2016 mishandles en mann til døde av nazister i sammenheng med en NMR-demonstrasjon i Helsinki.

Ingen har noen gang blitt mishandlet til døde i sammenheng med noen av våre aktiviteter noensteds i Norden. Denne svært alvorlige og feilaktige påstanden har blitt fremmet etter at en tungt narkoman venstreekstremist i Helsinki spyttet mot en av våre fanebærere, og derfor ble irettesatt med ETT enkelt spark av ÉN aktivist.

Spytteren ble deretter lagt inn på sykehus, men rømte derfra for å kunne missbruke tunge narkotiske stoffer. Senere ble han sendt tilbake til sykehuset og døde der. Obduksjonsrapporten viste også ganske tydelig at han ikke var i nærheten av å miste livet, om han bare hadde holdt seg på sykehuset som han skulle, fremfor å rømme sykehuset og putte i seg alt mulig av tunge narkotiske stoffer. Aktivisten som ble siktet i saken ble heller ikke dømt for hverken drap, eller for å ha forårsaket en annens død.

Sannheten i dette er altså ganske så langt fra at en mann ble mishandlet til døde og dessuten av nazistER, altså i flertall. Men, det er klart, hadde sannheten kommet frem så hadde det jo ikke hørt ut som om vi var så ondskapsfulle, farlige og voldsforherligende som Wikipedias skribenter vil få oss til å fremstå.

Den 19. september 2016 ble et sosialdemokratisk kommunestyre i Skurup utsatt for mordbrann og NMRs logo ble sprayet på garasjeveggen.

Det finnes overhodet ingenting som knytter Den nordiske motstandsbevegelsen til denne hendelsen annet enn en tyrrune som hadde blitt sprayet slurvete på en garasjevegg. Såvidt jeg vet har heller ingen av våre aktivister vært mistenkt for lovbruddet. At dette overhodet står på Wikipedias side om Motstandsbevegelsen, får meg til å undre. Om jeg setter fyr på samme sosialdemokratiske kommunestyres bil og sprayer en slurvete Moderaterna-logo på dennes garasjevegg, uten at det oppdages at det er jeg som har gjort det – kommer da Wikipedia til å akseptere at dette lovbruddet listes opp på Moderaternas side på Wikipedia, som et lovbrudd utført av Moderaterna?

Våren 2017 ble personer med tilknytning til NMR arrestert for innblanding i to bombinger og et bombeforsøk i Göteborg, nær to flyktningemottak og en syndikalistisk kafé. En person ble livstruende skadet. De arresterte har blitt siktet for allmennfarlig ødeleggelse og drapsforsøk, men nekter for lovbrudd.

For det første angående denne hendelsen, så var aktor ganske tydelig på å klargjøre at disse lovbruddene ikke hadde noe som helst med Den nordiske motstandsbevegelsen å gjøre. Koblingen til Motstandsbevegelsen er altså tvilsom. For det andre ble de siktede frikjent for drapsforsøk da de helt enkelt ikke hadde utført noe attentat mot flyktningmottaket der en mann fikk livstruende skader. Men igjen hadde jo ikke sannheten hørt tilstrekkelig farlig ut og ei heller passet inn med det bildet man ønsker å formidle om organisasjonen.

I august 2018 ble NMR-aktivisten Peter Holm i Sundsvall siktet for forberedelse til drap og for tilvirkning av våpen, inkludert en anordning for attentat. På hans datamaskin ble det funnet en oversikt over to journalister.

Peter Holm ble frikjent på alle punkter vedrørende forberedelse til drap. Det eneste som fantes på hans datamaskin var dessuten helt offentlige opplysninger om to journalisters adresse og telefonnummer, fra internett-siden Hitta.se – kanskje ikke helt det man tenker på når man leser «en oversikt over to journalisters privatliv.» Selv dette er altså kraftig tilspisset av Wikipedias skribenter med den hensikt å fremstille oss som noe vi ikke er.

Kriminelle, voldsforherligende terrorister. Medlemmer av en hatefull nazistisk sekt. Ja, det er ikke mye korrekt i Wikipedias artikkel om Den nordiske motstandsbevegelsen. Faktisk er det flere feil enn det er fakta. Det skyldes nok ikke missforståelser eller uvitenhet, men er snarere bevisste feil som begås, og det merkes også spesielt når man forsøker å forandre ting i teksten, med henvisninger til riktig fakta, fremfor løgnpressen – og det da avvises. Så mye gjaldt altså Wikipedias grunnprinsipper om at alt skal skrives «fra et nøytralt utgangspunkt» som jeg gikk gjennom i første del av denne artikkelserien.

I morgen kommer en ny artikkel som oppfordrer deg til å hjelpe med å erstatte disse løgnene med sannhet.

Les:
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5